Nieuws - 10 juli 2018

WUR krijgt 11 miljoen voor klimaatonderzoek

tekst:
Lieke de Kwant

Het Nederlandse Klimaatakkoord, waarvan de hoofdlijnen vandaag worden gepresenteerd, heeft WUR dit jaar voor 11 miljoen aan onderzoeksopdrachten opgeleverd. Met het geld gaan onderzoekers werken aan klimaatslimme kastuinbouw, veehouderij en bos- en natuurbeheer.

©Shutterstock

De Europese Unie wil de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minstens 40 procent verminderen ten opzichte van 1990. Het Nederlandse kabinet gaat nog een stapje verder en streeft naar een reductie van 49 procent. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben de afgelopen maanden aan vijf ‘sectortafels’ – Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Mobiliteit en Landbouw en landgebruik – besproken wat er moet gebeuren om deze doelstelling te halen. Voorzitter Ed Nijpels van het Nederlandse Klimaatberaad maakt vanmiddag de belangrijkste afspraken bekend.

Onderzoeksgaten
De onderzoeksopdrachten voor WUR vloeien voort uit de afspraken gemaakt aan de tafel Landbouw en landgebruik, vertelt Saskia Visser van de Environmental Sciences Group, die de Wageningse inzet voor het Klimaatakkoord coördineert. ‘Aan de sectortafel is vastgesteld waar de onderzoeksgaten zitten en hoe we die het beste kunnen dichten. Daar worden nu onderzoekslijnen voor uitgezet, onder meer bij ons, in samenwerking met diverse partners en pilotprojecten. In het bosbeheer zijn er al veel lokale initiatieven. Onze taak is om te kijken hoe efficiënt ze zijn in klimaattermen, wat we daaruit kunnen leren en hoe we ze kunnen opschalen.’

Drie deelprojecten
Het klimaatonderzoek van WUR zal voorlopig bestaan uit drie deelprojecten: Klimaatslim bos- en natuurbeheer onder leiding van Gert-Jan Nabuurs, Klimaatslimme veehouderij onder leiding van Karin Groenestein en Ingeborg de Wolf en Kas als Energiebron onder leiding van Sjaak Bakker.

Het onderzoek moet concrete handvatten bieden voor boeren, tuinders en bosbeheerders om de emissie te reduceren
Saskia Visser, coördinator Wageningse inzet Klimaatakkoord

De bos- en natuurbeheerders gaan onder meer kijken of de emissie van broeikasgassen omlaag kan door de aanleg van soortenrijkere bossen op arme grond, bosuitbreiding langs snelwegen of aanplant van bomen rond boerderijen (agroforestry). Visser: ‘We gaan op zoek naar veelbelovende businesscases. Zou je bijvoorbeeld CO2-credits kunnen krijgen voor natuurbeheer? Of kan een boer, als hij bomen plant rondom zijn kippenhouderij, een meerprijs krijgen voor zijn “klimaateieren”?’

Bij Kas als Energiebron gaan de plantonderzoekers in Bleiswijk vier nieuwe klimaatneutrale kassystemen ontwerpen die geen fossiele brandstoffen gebruiken en geen broeikasgassen uitstoten. ‘Daarnaast gaan ze kijken naar teeltsystemen voor specifieke gewassen. Bijvoorbeeld: hoe kweek je zo efficiënt mogelijk een roos’, vertelt Visser.

Aansluiting bij de praktijk
Dieronderzoekers gaan in het project Klimaatslimme veehouderij op zoek naar methoden om de methaanemissie uit mest en dieren te verminderen. Ze kijken daarbij naar veevoer en mestverwerking en -opslag. Dit zullen ze doen in samenwerking met boeren. Visser: ‘In al deze onderzoeksprojecten is de samenwerking met de praktijk heel belangrijk. Het onderzoek moet concrete handvatten bieden voor boeren, tuinders en bosbeheerders om de emissie te reduceren en klimaatslim te handelen.

WUR krijgt dit jaar 11 miljoen euro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om de projecten op te zetten. De komende jaren krijgen de projecten zeer waarschijnlijk een vervolg. ‘Maar het budget van volgend jaar hangt af van de resultaten van dit jaar’, aldus Visser.

Lees ook: