Nieuws - 23 maart 2017

WUR Council blikt terug

tekst:
Albert Sikkema

In mei kiezen studenten en medewerkers van Wageningen University & Research weer een nieuwe WUR Council. Met welke onderwerpen houden de studenten en medewerkers in deze centrale medezeggenschapsraad zich eigenlijk bezig? Hier de top 3 van vorig jaar.

Een van de studenten die zitting heeft in de huidige WUR Council
foto’s Guy Ackermans

1 Positie Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research is momenteel een zelfstandig onderzoeksinstituut binnen WUR, net als Rikilt, maar de raad van bestuur wil dat het onderdeel wordt van een kenniseenheid. In 2016 stelde het bestuur daarom voor om Marine Research onder te brengen bij de Animal Sciences Group (ASG). De WUR Council heeft zijn twijfels. ‘Over dat voorgenomen besluit van de raad van bestuur was volgens ons onvoldoende nagedacht’, zegt raadslid Marco Otte. ‘Je kunt Wageningen Marine Research namelijk ook bij de Environmental Sciences Group (ESG) onderbrengen, of zelfstandig laten. We willen een betere afweging.’

Bij de decentrale medezeggenschapsraden van Wageningen Marine Research, ASG en ESG zijn de meningen verdeeld en de WUR Council gaat als centrale raad geen salomonsoordeel vellen, zegt Otte. ‘Het is aan het bestuur om alle mogelijkheden te inventariseren. Wij kunnen een veel beter advies geven als er een overzicht is met de meest reële opties, met daarbij de voor- en nadelen. We willen dat het bestuur de tijd neemt en de alternatieven zorgvuldig bekijkt. Wij beoordelen dan samen met de drie lokale ondernemingsraden welke optie het beste is voor de medewerkers en de continuïteit van het instituut.’

Otte merkt dat het bestuur rekening houdt met die inbreng. ‘Louise Fresco is onlangs op bezoek geweest bij Marine Research om met het personeel te praten over de toekomst. Dat had ze niet gedaan als wij hier de discussie niet over hadden aangezwengeld, denk ik.’ Vermoedelijk wordt in mei of juni van dit jaar de knoop doorgehakt over de positie van Marine Research.

Lees hier de adviesaanvraag en de Nieuwsflits.

2 Groei van de studentenaantallen

Wageningen University is populair onder studenten uit binnen- en buitenland. Door de aanhoudende groei neemt de druk op de medewerkers en onderwijsfaciliteiten toe. De vraag is hoe WUR daarmee moet omgaan. Moet er een derde onderwijsgebouw komen op de campus of kunnen we met avondcolleges en betere roostering de bestaande gebouwen efficiënter gebruiken?

‘We hebben nog geen formeel advies gegeven over hoe we de groei willen opvangen’, zegt Joost van Opheusden van de WUR Council. ‘Dat komt omdat de raad van bestuur eerst de pilot met avondcolleges wilde doen; daar heeft het bestuur onze goedkeuring niet voor nodig. Wel heeft de WUR Council informeel advies gegeven. Zo hebben we geadviseerd om de vakken beter te spreiden over de onderwijsperioden, zodat we meer vakken kunnen plannen. Bovendien wilde de WUR Council geen avondcolleges voor eerstejaars, omdat die nog een studentenleven moeten opbouwen. Dat advies nam het bestuur niet over.’

De studenten in de WUR Council zijn tegen avondcolleges, het personeel wil alleen avondcolleges als het niet anders kan, zegt Van Opheusden. ‘We zijn voor de bouw van extra onderwijsruimten op de campus.’

De komende maanden wordt het spannend. Van Opheusden: ‘Deze maand bespreken we het rapport over de pilot met rector Arthur Mol. Wat mij betreft wordt het een open discussie. Belangrijk voor de WUR Council is dat de hoge onderwijskwaliteit gehandhaafd blijft en dat de werkdruk van het personeel en studenten niet verder toeneemt.’

Lees hier de Nieuwsflits van de WUR Council over de groei.

3 Besteding extra onderwijsgeld

Sinds enkele jaren heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht op de begroting van de universiteit. Daardoor kon de WUR Council voorwaarden stellen aan de goedkeuring van de begroting van Wageningen University voor 2017. Dat heeft ertoe geleid dat er een onderzoek komt naar de besteding van het extra geld dat de raad van bestuur de laatste jaren in het onderwijs steekt.

De universiteit trekt dit jaar 4,2 miljoen extra uit voor het onderwijs, om zo de studentengroei op te vangen. Ook eerder werd al extra geïnvesteerd. Maar de WUR Council betwijfelt of dat geld daadwerkelijk ten goede komt aan het onderwijs. Raadslid Guido Camps: ‘We horen veel geluiden van studenten dat ze in de masterfase te weinig begeleiding krijgen en dat er te weinig werkplekken zijn. Bovendien merk ik als promovendus dat wij het steeds drukker krijgen met het begeleiden van studenten. Want het aantal studenten groeit door, maar het aantal promovendi niet.’

Het door de WUR Council gevraagde onderzoek naar de besteding van het extra geld moet onder meer uitwijzen of er wel voldoende extra docenten zijn aangesteld. Camps: ‘Stel: het aantal studenten voor de vakken van een leerstoelgroep groeit met 10 procent en dat levert de leerstoelgroep geld op voor 1,2 docent. Wat gebeurt er dan? Ik denk dat het geld voor die 0,2 docent in de grote pot gaat. Als dat enkele jaren achter elkaar gebeurt, kan de zaak spaak lopen. Dat willen we graag per leerstoelgroep laten uitzoeken. Doel is dat we de goede onderwijskwaliteit behouden terwijl we groeien.’

Lees hier de Nieuwsflits van de WUR Council over onderwijsgeld.


WUR Council

De WUR Council is de centrale medezeggenschap van Wageningen University & Research, waarin alle geledingen van de organisatie zijn vertegenwoordigd. De raad wordt getrapt samengesteld. Medewerkers kiezen eens in de drie jaar per organisatieonderdeel hun decentrale ondernemings- en medezeggenschapsraden. Die raden vaardigen in totaal 16 personeelsleden af naar de WUR Council. Studenten kiezen elk jaar een Student Council en 8 leden van die studentenraad nemen tevens zitting in de WUR Council. Daarnaast worden er nog 2 universiteitsmedewerkers en 2 promovendi rechtstreeks gekozen voor de WUR Council. Zo ontstaat een WUR Council van 28 leden.

Tussen 29 mei en 6 juni vinden de verkiezingen voor de nieuwe medezeggenschap plaats. Studenten en medewerkers ontvangen een stemoproep per mail. Tot 18 april kun je je nog aanmelden als kandidaat bij je eigen OR of MR of bij secretariaat.cor-gv@wur.nl.


Rode cijfers

De WUR Council geeft vrijwel nooit advies over WUR-onderdelen die in de rode cijfers zitten en moeten krimpen, zoals momenteel het geval is bij Wageningen Environmental Research. Dat is omdat de ondernemingsraden van de kenniseenheden daarover gaan. De centrale raad geeft alleen advies als bezuinigingen bij een WUR-onderdeel ook gevolgen hebben voor andere onderdelen. Dat gebeurt dan in overleg met de decentrale ondernemingsraad. Alle ondernemingsraden werken verder samen in de WUR-brede werkgroep ‘Van werk naar werk’. Die heeft in een ‘spoorboekje’ beschreven hoe managers op een nette manier kunnen omgaan met boventallig personeel.


Lees ook: