Nieuws - 17 januari 2002

Winst voor boer en milieu bij efficiënte akkerbouw

Winst voor boer en milieu bij efficiënte akkerbouw

De 'gemiddelde' akkerbouwer kan nog heel wat leren van zijn 'beste' collega. Die laatste groep boeren weet bij een gelijkblijvende opbrengst de inzet van kunstmest en bestrijdingsmiddelen drastisch omlaag te brengen. Daarmee halen zij een hoger inkomen en de milieuresultaten zijn beter. Dat is op te maken uit het promotieonderzoek van dr Tanja de Koeijer.

De Koeijer analyseerde de economische en milieutechnische gegevens van suikerbietpercelen in Flevoland over meerdere jaren. Daaruit kwam naar voren dat er boeren waren die een hoge opbrengst wisten te halen maar toch zuinig waren met hun inputs; zij scoorden goed op milieugebied. Verder bleken het steeds dezelfde boeren te zijn die goed scoren op het gebied van opbrengst en milieu. De Koeijer ging er van uit dat dit te maken had met het management van de boeren. Om dit te verifi?ren heeft ze met negen akkerbouwers uit zuidwest-Nederland een managementsimulatie gehouden. Ze beoordeelde hoe belangrijk een boer de economische resultaten van zijn bedrijf vond, hoe veel verstand hij had van het stikstofoverschot op zijn bedrijf, wat hij wist van belangrijke ontwikkelingen buiten zijn bedrijf en hoe hij al deze kennis wist te integreren. Hieruit kwam naar voren dat boeren die goed scoorden op bovengenoemde punten ook een hogere stikstofeffici?ntie op hun bedrijf hadden, ofwel met een zelfde hoeveelheid stikstof een hogere opbrengst wisten te halen.

De Koeijer concludeert hieruit dat akkerbouwers veel milieuvriendelijker kunnen werken als ze ondersteuning krijgen in het management. Daarbij is niet alleen kennis van belang maar vooral ook de synthese van die kennis. | L.N.

Tanja de Koeijer is 16 januari gepromoveerd bij prof. Jan Renkema, emeritus hoogleraar agrarische bedrijfseconomie en prof. Paul Struik, hoogleraar gewasfysiologie.