Nieuws - 1 januari 1970

Te optimistische cijfers gebruikt voor ammoniakmodel

Te optimistische cijfers gebruikt voor ammoniakmodel

Te optimistische cijfers gebruikt voor ammoniakmodel

Bouwers van emissiemodellen van ammoniak hebben in het verleden niet altijd de juiste emissiefactoren gebruikt. Dat is een van de conclusies uit een grondige analyse van het zogenoemde ammoniakgat, ofwel het verschil tussen de berekende emissiereductie van ammoniak in de afgelopen jaren en de geschatte reductie op basis van metingen aan de ammoniakconcentratie in de lucht. De werkelijke emissiereductie valt op nationaal niveau tegen

Diverse instituten hebben geprobeerd een verklaring te zoeken voor het verschil. Voor een deel blijkt dit te liggen in de manier waarop de resultaten van het onderzoek naar de emissie bij het uitrijden van mest gebruikt zijn bij het nationale model voor de berekening van de ammoniakemissie. Dit zegt ir Gertjan Monteny, werkzaam bij het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO). We hebben alle tot nu toe gebruikte vervluchtigingspercentages nog eens tegen het licht gehouden. We ontdekten dat modellenbouwers deze percentages optimistischer hadden ingeschat dan de gemiddelde onderzoeksresultaten aangaven. Wij kwamen uit op lagere getallen. Monteny erkent overigens dat daar in het verleden al over gesproken is, maar dat heeft toen niet geleid tot verandering van het model. Nu is er wel consensus over.

Niet alleen komt het IMAG uit op lagere gemiddelden, deze resultaten moeten voor de praktijk ook nog eens naar beneden toe worden bijgesteld, denkt Monteny. De omstandigheden waaronder emissie-arme mesttoediening in de praktijk wordt uitgevoerd, wijkt waarschijnlijk af van de omstandigheden tijdens het onderzoek. Het IMAG-DLO heeft in het verleden gemeten in situaties waarbij de loonwerker exact opdracht kreeg hoe hij moest werken. Boeren geven wel eens meer mest dan geadviseerd of ze werken minder secuur. Monteny: Zeker niet altijd bewust, maar onder druk van de omstandigheden of omdat het weer wat minder gunstig is. Maar het is wel zo dat de praktijk net zulke hoge emissiereducties kan halen als wij.

Het verschil tussen praktijkwerk en onderzoekswerk is echter niet gemeten. Tot op zekere hoogte blijft het dus een combinatie van speculatie en expert judgement. Monteny wil daarom graag beginnen met meten en monitoring in de praktijk om te achterhalen of dit inderdaad het grootste deel van het ammoniakgat kan verklaren. Als dat zo is, is het zaak om manieren te vinden om emissie-arme mesttoediening in de praktijk te verbeteren. In dat verband onderzoekt IMAG-DLO op dit moment mogelijkheden om de mestmachines te certificeren. L.N