Nieuws - 24 april 2008

Studenten winnen Friese prijs

Marius Schaeffer en Annalien Hanje, studenten Milieukunde van Van Hall Larenstein in Leeuwarden, hebben de scriptieprijs van het Th. Van Welderen Rengersfonds gewonnen. Ze krijgen de prijs voor hun toekomstvisie op het waterbeheer in Midden-Friesland.

Het fonds beloont jaarlijks studenten van de drie Friese hogescholen voor afstudeerprojecten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan maatschappelijke ontwikkelingen binnen de provincie.
Marius en Annalien deden hun afstudeeropdracht in het kader van een groter project dat de hogeschool samen met de Fries waterschappen uitvoert, ‘Vernatuurlijking waterhuishouding Friesland’. Marius: ‘Door de eeuwen heen is in Friesland een zeer kunstmatige situatie ontstaan die niet vol te houden is. De landgebruikfuncties zijn enorm versnipperd en hebben uiteenlopende eisen. Daardoor zijn er veel verschillende peilvlakken, allemaal stukjes land die een ander waterpeil nodig hebben. Er wordt heel veel water rondgepompt. Dat is moeilijk te handhaven, zeker als je weet dat de bodem daalt, de zeespiegel stijgt en het klimaat verandert.’
De studenten schreven een toekomstvisie voor het Friese veenweidegebied. Zij gaan daarbij uit van een meer natuurlijke waterloop, met zo min mogelijk menselijk sturing en een reductie van het aantal peilvakken. ‘Door de relatief lage ligging van het veenweidegebied groeit de druk op de waterhuishouding, waardoor het gebied in 2050 niet meer geschikt zal zijn voor intensieve landbouw of veeteelt’, denkt Marius. ‘Het laaggelegen veenweidegebied zal zich meer moeten profileren als waterrijk gebied en deels dienst gaan doen als waterbergingslocatie. Andere maatregelen om de waterhuishouding natuurlijker te maken is het handhaven van hogere peilen, om de voortdurende bodemdaling tegen te gaan. De landbouw zal extensiever worden met meer nevenactiviteiten zoals rietteelt of het telen van energiegewassen. Verder krijgen natuur, waterrecreatie en waterrijk wonen en werken een belangrijke plek.’
De jury reikt de prijs op 29 november uit in Oranjewoud. De studenten ontvangen naast een aandenken een cheque van zevenhonderd euro.