Nieuws - 1 januari 1970

Studenten Land- en waterbeheer ontevreden

Studenten Land- en waterbeheer ontevreden


De bacheloropleiding Internationaal land- en waterbeheer (ILW) moet worden
stopgezet of herzien. Dat vinden acht van de tien tweedejaars ILW-
studenten. De studenten vinden de huidige opleiding te smal en het idee
achter de invulling onduidelijk.

Omdat ze twijfels hadden over de studieopzet en het programma, voerden de
studenten op voorstel van opleidingsbegeleider ir Bert Bruins een onderzoek
uit naar de opzet van de opleiding. In het onderzoeksrapport dat de
studenten schreven staat dat onvoldoende is nagedacht over de opzet van de
studie. De naam suggereert dat alle aspecten van land- en waterbeheer
overal ter wereld worden bestudeerd. Dit is echter niet het geval, menen de
studenten.
In hun ogen is het grootste probleem dat de opleiding door maar twee
leerstoelgroepen wordt gedragen, namelijk Irrigatie en waterbouwkunde en
Erosie, bodem- en waterconservering. Deze twee leerstoelgroepen kunnen
nooit het brede studiegebied dekken dat met de naam voor ogen wordt
gehouden, vinden de studenten. Ook komt bètagamma integratie te weinig aan
bod, terwijl dit als een belangrijk aspect van de opleiding wordt gezien.
Bovendien vinden ze het internationale aspect van de naam maar
betrekkelijk, omdat de opleiding voornamelijk op de tropen is gericht.
De studenten pleiten voor een heldere formulering van de definitie en
doelstelling van ILW en voor een nieuwe opzet van de studie. Hierbij moeten
ook andere leerstoelgroepen betrokken worden, zodat het brede
interdisciplinaire karakter in de bacheloropleiding naar voren komt. Hoewel
een aantal medewerkers van de leerstoelgroepen erkent dat er problemen
zijn, vinden de studenten de respons op het rapport teleurstellend. ,,Het
gaat er niet in, dat twee leerstoelgroepen te weinig is'', zegt tweedejaars
Steenbergen, die de studenten vertegenwoordigt.
Steenbergen denkt dat een deel van de problemen in de historie van
Internationaal land- en waterbeheer ligt. De opleiding Tropisch landgebruik
werd in 2000 samengevoegd met Landinrichting, welke vervolgens in 2002 weer
werd gesplitst in Landschap, planning en ontwerp en Internationaal land- en
waterbeheer. Door de woelige voorgeschiedenis is te weinig nagedacht over
de opzet van de studie, denken de studenten. De opleidingscommissie is pas
vorige maand in het leven geroepen, waardoor weinig evaluatie heeft
plaatsgevonden. Een ander probleem is volgens Steenbergen het budget dat de
opleiding te besteden heeft. Toen Landinrichting werd gesplitst gingen het
college van bestuur en de studentenraad hiermee alleen akkoord als het
budget ook werd gesplitst. Volgens de studenten heeft dit duidelijke
consequenties voor de opleiding gehad.

Basiskennis

Bruins is blij dat de studenten over het onderwijs nadenken en vindt dat ze
interessante punten aandragen, al is hij het niet op alle fronten met ze
eens. Wel is hij van mening dat er zeker het een en ander verbeterd kan
worden, bijvoorbeeld op het gebied van bètagamma-integratie.
De studenten willen dat vakken van het departement
Maatschappijwetenschappen worden opgenomen in het onderwijspakket van ILW.
Ze wijten het gebrek aan bètagamma-integratie vooral aan de invoering van
vierpuntsvakken. Deze vakken zijn te groot en gaan te diep op de stof in om
nuttig te zijn voor studenten ILW.
In de vakkenserie Technologie en ontwikkeling staat bètagamma-integratie
centraal, maar de studenten vinden deze vakken te veel toepassingsgericht.
Volgens Steenbergen is meer theoretische basiskennis noodzakelijk. ,,Ze
hebben wel geprobeerd de gammakant erin te verwerken'', zegt hij. ,,Maar we
gaan te snel met de toepassing bezig. We missen de achtergrond.''
Ook over het overige vakkenaanbod is volgens de studenten te weinig
nagedacht. De inhoud is niet breed genoeg, vakken sluiten niet op elkaar
aan of vertonen juist veel overlap. Ook zijn er maar twee
specialisatiemogelijkheden. Zes van de acht studenten die aan het onderzoek
meewerkten zijn dan ook van plan om een vrije bachelor te gaan doen.

Voorlichting
Dr Hank Bartelink, voorzitter van het onderwijsinstituut
omgevingswetenschappen, was verrast door de bevindingen van de studenten.
Hij zag Internationaal Land en waterbeheer niet als probleemopleiding. De
eindconclusies van de studenten vindt hij veel te vergaand, want in zijn
ogen kan een opleiding prima door twee leerstoelgroepen verzorgd worden en
is de definitie van ILW duidelijk genoeg.
Wel waardeert hij het initiatief van de studenten, omdat dit de discussie
over het onderwijs ten goede zal komen. Hij vindt het dan ook goed dat de
studenten blijven meedenken over de opleiding, bijvoorbeeld door plaats te
nemen in de opleidingscommissie.
Dat de studenten teleurgesteld zijn geeft volgens Bartelink wel aan dat er
in de voorlichting iets schort. Bartelink: ,,Bij de studenten is een andere
verwachting ontstaan. We moeten goed kijken of we de goede voorlichting
geven.''
Maar de voorlichting is niet het enige probleem, vinden de studenten. Ze
vinden dat de opleiding eens goed onder het licht moet worden gehouden.
Tweedejaars Hanneke Vermeulen blijft van mening dat de bacheloropleiding
opnieuw moet worden opgezet en anders beter gestopt kan worden. Vermeulen:
,,Als je er niks aan wilt veranderen kun je de energie beter in de masters
stoppen.'' |
L.M.