Nieuws - 1 januari 1970

Scharrelvarken is geen trage groeier

Scharrelvarken is geen trage groeier

Scharrelvarken is geen trage groeier

Eon vooroordeel over het houden van scharrelvarkens is onderuit gehaald: de groeisnelheid van scharrelvarkens en gangbaar gehouden varkens is gelijk. Tot die conclusie komt het Proefstation voor de Varkenshouderij (PV)

Belangrijkste knelpunt voor veehouders om over te stappen op scharrelvarkens is het lagere bedrijfsrendement. Het PV onderzocht daarom het verschil in opbrengst bij vleesvarkens gehouden in gangbare omstandigheden, en vleesvarkens gehouden volgens scharrelnormen. Dat laatste betekent hokken met strooisel en een uitloop naar buiten. De scharrelvarkens kregen voer met dezelfde grondstoffensamenstelling als de gangbaar gehuisveste vleesvarkens, maar zonder antibiotica

De scharrelvarkens groeiden niet minder hard. Wel hadden ze een hogere voeropname en een ongunstiger voederconversie. Ze kosten ook 1,4 uur per dierplaats per jaar extra aan arbeid voor uitmesten, instrooien van stro, verstrekken van ruwvoer en reinigen van de uitloop naar buiten. Dat betekent dus toch hogere kosten voor de varkenshouder. Helaas werd de proef door omstandigheden vroegtijdig afgebroken, waardoor een zomer werd gemist. Dat kan de resultaten voor de scharrelvarkens negatief hebben beïnvloed, want juist in de zomer doen scharrelvarkens het extra goed. L.N