Nieuws - 1 januari 1970

SBO luidt noodklok over onderwijs

SBO luidt noodklok over onderwijs

SBO luidt noodklok over onderwijs


Onderwijsuitgaven op Oost-Europees niveau

Het onderwijs in Nederland raakt achter bij dat in de ons omringende
landen. De uitgaven liggen nu op het niveau van Oost-Europese landen als
Tsjechië en Slowakije. Per student in het hbo gingen de uitgaven tussen
1980 en 2000 met 11,3% omlaag, in het wetenschappelijk onderwijs was er
zelfs sprake van ruim een halvering (-54%).

Deze alarmerende cijfers staan in het rapport 'Investeren en
Terugverdienen' dat het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) dinsdag
heeft overhandigd aan voorzitter Frans Weisglas van de Tweede Kamer. Het
platform van werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs
waarschuwt voor de nadelen van de bezuinigingspolitiek. Een toename van het
gemiddelde opleidingsniveau van de beroepsbevolking met een jaar zou leiden
tot een extra economische groei van 0,3%. De effecten op langere termijn
zouden nog groter zijn. Het SBO wijst erop dat goed onderwijs meer
voordelen kent: technologische vooruitgang, betere volksgezondheid, minder
criminaliteit, lagere sociale zekerheidsuitgaven en meer burgerschap.
De Nederlandse onderwijsuitgaven blijven achter bij het gemiddelde van de
OESO-landen. De gemiddelde totale uitgaven (publiek en privaat) aan
onderwijs bedroegen in 2000 5,5% van het nationaal inkomen. In Nederland
was dit slechts 4,7%. Denemarken, Noorwegen, Zweden en Frankrijk geven
beduidend meer uit aan onderwijs.
SBO-voorzitter Jan Franssen vindt het schokkend dat ons land zo weinig in
onderwijs investeert. Hij vindt het de hoogste tijd om het onderwijs niet
langer te zien als een kostenpost maar als een effectief instrument om de
economische en maatschappelijke ontwikkeling te stimuleren. "Alle
pleidooien voor industriële vernieuwing en een kenniseconomie ten spijt, we
zitten met ons uitgavenpatroon in de Europese middenmoot."
Dit voorjaar presenteert het SBO een investeringsprogramma onder het motto
'een Marshallplan voor het Nederlandse onderwijs'. De belangenorganisatie
hoopt daarmee een nieuw regeerakkoord te kunnen beïnvloeden. |
HOP