Nieuws - 1 januari 1970

Ruim tweehonderd banen weg bij staf

Bij de stafafdelingen zullen de komende jaren 223 banen verdwijnen. Samen met de circa honderd stafbanen die in de eerste fase van Focus 2006 zijn opgeheven, is dat ruim 25 procent van het totaal. Dat moet samen met kostenbesparingen bij de inkoop 23 miljoen euro opleveren.

De raad van bestuur heeft de plannen voor de bezuinigingen op de overhead vorige week vastgesteld en dinsdag 18 januari gepresenteerd aan het betrokken personeel. Bij het bestuurscentrum verdwijnt 27 procent van de banen. De raad van bestuur wil vooral schrappen in het aantal banen voor beleidsmedewerkers. Het bestuurscentrum wordt omgevormd tot een kleine concernstaf die gaat werken voor de raad van bestuur en de concernraad. Bestuursvoorzitter dr. Aalt Dijkhuizen: 'Nu ontstaat nog te veel beleid buiten ons om. De nieuwe staf gaat werken aan beleid waar we om vragen en waar we ook aan toe zijn om te implementeren, niet op eigen initiatief, hoe goed bedoeld ook.'
De afdeling onderwijs zal worden samengevoegd met de afdeling onderzoek. Uitvoerende afdelingen, zoals de centrale studentenadministratie, zullen waarschijnlijk ondergebracht worden bij andere organisatieonderdelen. Op die afdelingen zal minder worden bezuinigd.
Ook bij de stafafdelingen van de kenniseenheden zal ruim 25 procent van de banen verdwijnen. Op de financiële afdelingen gaat het daarbij in totaal om vijftig voltijdbanen, bij personeelszaken om 33, oplopend tot 44 na 2006 als de organisatie als geheel is ingekrompen. Bij de communicatieafdelingen verliezen 15 mensen hun baan. Relatief zwaar getroffen wordt de afdeling ICT. Daar wil de raad van bestuur vijftig banen schrappen, ongeveer 35 procent van het totaal.
Ook door slimmer in te kopen moet geld bespaard worden: 9,9 miljoen euro in 2007. Dijkhuizen: 'Wij hebben nu nog zeven systemen voor tijdregistratie en projectadministratie, dat moet er een worden. Wij brengen nu nog vijftig bladen uit, dat moeten er vier of vijf worden. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen.'
Het geld dat op die manier vrijkomt, zal volgens Dijkhuizen ten goede komen aan onderwijs en onderzoek. Bij de universiteit zal daardoor meer geld op de begroting komen voor die activiteiten. Bij DLO moet de bezuiniging vooral meehelpen om de financiële tekorten te dichten en de tarieven te drukken.
De bezuiniging maakt onderdeel uit van Focus 2006. De raad van bestuur gaat nog overleggen met de bonden over regelingen voor het boventallige personeel. Dijkhuizen: 'Wij willen in ieder geval graag iedereen in staat stellen vanuit zijn of haar huidige functie te solliciteren op nieuwe banen. Wij willen liever niet gaan werken met herplaatsingskandidaten, zoals in het verleden. Die positie geeft iemand meteen een stempel.' Een mobiliteitscentrum zal mensen begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe baan.
De raad van bestuur hoopt gedwongen ontslagen te vermijden, maar sluit ze niet uit. 'Ontslag is ons laatste middel dat we niet graag gebruiken, maar mensen kunnen niet blijven zitten en wachten tot de bui overwaait.' / KV

Herstelplan Focus 2006
Het eerste deel van Focus 2006 werd vorig jaar bekend gemaakt: Vierhonderd banen verdwijnen bij verlieslijdende afdelingen van Wageningen UR, met name bij Alterra, het Praktijkonderzoek Veehouderij en Plant Research International. Het gaat om driehonderd banen van onderzoekers en honderd voor ondersteunend personeel.

Het tweede deel, dat deze week werd gepresenteerd, heeft drie hoofdlijnen:
bezuinigingen bij A&F en de Animal Sciences Group. A&F verdwijnt als zelfstandig instituut, tachtig banen verdwijnen. Het grootste deel van het instituut krijgt onderdak bij de universiteit. Bij de Animal Sciences Group verdwijnt het praktijkonderzoek als aparte divisie. De kenniseenheid wordt georganiseerd in drie 'marktvensters': vis, infectieziekten en veehouderij. Er verdwijnen 115 banen extra waarvan 65 bij onderzoeksafdelingen en vijftig bij ondersteunende eenheden.
bezuinigingen op overhead. Bij universiteit en de instituten verdwijnen samen bovenop de eerder genoemde honderd banen nog eens 225 banen bij stafafdelingen. De besparingen moeten ten goede komen aan onderwijs en onderzoek.
Wageningen UR gaat dit jaar kernthema’s vaststellen waarop extra zal worden geïnvesteerd. Voor de zomer stuurt de raad van bestuur een document naar de raad van toezicht waarin de keuzes worden toegelicht.