Nieuws - 30 augustus 2001

Publicaties

Publicaties

Alterra

Structuurvisie kennislandgoed Wageningen - Duurzame dragers voor kennisintensieve ontwikkeling, S.P. Tjallingii, M. Brinkhuijsen, J.C.A.M. Bervaes, N.W. Barth, P.C. van Veelen en G. Bartelse, rapport 308, 30 gulden.

Toelichting bossenkaart, G.M. Dirkse, W.P. Daamen en C. Schuiling, rapport 292, 43,25 gulden.

SMART users guides: SMART_NL & SMS_NL, J.P. Mol-Dijkstra, M. Grobben, J. Kros en G.J. Reinds, rapport 229, 33,75 gulden.

Productiviteit van korte vegetaties en beperkende factoren in relatie tot voedselrijkdom en vochttoestand van natuurterreinen - Basisonderzoek voor ecologische nutri?ntenmodellen, R.H. Kemmers, S.P.J. van Delft en P.C. Jansen, rapport 257, 50 gulden.

Platteland Natuurlijk - Een schets van het verwachte en gewenste grondgebruik in het agrarisch gebied in 2020, F.R. Veeneklaas, J.M.J. Farjon en Th. Vogelzang, rapport 302, 56 gulden.

National Submission by the Netherlands to the UNFCCC - credits through article 3.3 and 3.4 activities under the Kyoto Protocol, S. Brinkman, P.J. Kuikman, R.J. Wichink Kruit, G.J. Nabuurs en A.J. Dolman, rapport 162.1, 30 gulden.

The Kyoto Article 3.3 and 3.4 Toolbox (KAT) - January 2000, S. Brinkman, P.J. Kuikman, P.H. Spiertz, G.J. Nabuurs en A.J. Dolman, rapport 162.2, 30 gulden.

Bestuur ter discussie - Een overzicht van de discussie over regionaal bestuur in grootstedelijke gebieden, T. Ekamper, rapport 288, 44 gulden.

Bosreservaat De Horsten - Bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat, A.P.P.M. Clerkx, M.J. Schelhaas en M.E. Sanders, rapport 278, 34 gulden.

Bodemkundige aspecten van de uitgangstoestand in het Reestdal en de Westbroekse zodde bij bevloeiing als herstelmaatregel voor verzuurde beekdalgraslanden, R.H. Kemmers en S.P.J. van Delft, rapport 196, 40 gulden.

Landschapsecologische analyse van het Rotterdamse havengebied - LARCH-scenariostudie naar natuurpotenties van braakliggende terreinen en leidingstroken, R.P.H. Snep, R.G.M. kwak, H. Timmermans en W. Timmermans, rapport 231, 68 gulden.

Het houtaanbodgedrag van Nederlandse boseigenaren - Een studie naar de optimalisering van de inkomsten uit hout, M.N. van Wijk (red.), rapport 294, 40 gulden.

Ongewervelde fauna van ontkleide uiterwaarden - Monitoringverslag 2000, J.H. Faber, J. Burgers, B. Aukema, J.M. Bodt, R.J.M. Kats, D.R. Lammertsma en A.P. Noordam, rapport 287, 63,75 gulden.

Linking dynamic migration models to the real world, M. Klaassen (NIOO) en B.J. Ens (eds.), rapport 304, 40 gulden.

Bestrijdingsmiddelen in de lucht rond tuinbouwkassen: schatting blootstelling omwonenden en mogelijke effecten, M. Leistra, M. van der Staaij, B.J.W.G. Mensink, J.W. Deneer, R.J.M. Meijer, P.J.C.M. Janssen en A.M. Matser (met PPO en RIVM), rapport 296, 40 gulden.

Validatie van biomarkers voor de bepaling van effecten van doorvergifting in terrestrische fauna - Effecten van TCDD en PAK in de Huisspitsmuis (Crocidura russula), A.T.C. Bosveld en P.A.F. de Bie, rapport 154, 40 gulden.

Examples of European agri-environment schemes and livestock systems and their influence on Spanish cultural landscapes, R.G.H. Bunce, M. P?rez-Soba, b.S. Elbersen, M.J. Prados, E. Andersen, M. Bell en P.J.A.M. Smeets, rapport 309, 77 gulden.

Analyse uitvoering Ge?ntegreerd Bosbeheer - Resultaten van een onderzoek naar de praktijk van ge?ntegreerd bosbeheer in Nederland, H. van Bitterswijk, C.J.M. van Vliet en R. Schulting, rapport 242, 40 gulden.

Long-term effects of climate change on carbon budgets of forests in Europe, K. Kramer en G.M.J. Mohren (eds.), rapport 194, 112 gulden.

Vrijetijdsbesteding van allochtonen en autochtonen in de openbare ruimte - Een onderzoek naar de relatie met sociaal-economische en etnisch-culturele kenmerken, E.M. J?k?vi, rapport 295, 40 gulden.

Gedifferentieerde normstelling voor nutri?nten in vennen - Onderbouwing en toetsing van kritische depositieniveaus en effecten van herstelmaatregelen op het voorkomen van isoetiden, G.H.P. Arts, P.W.M. van Beers, J.D.M. Belgers en F.G. Wortelboer, rapport 262, 40 gulden.

Landscape forming processes and diversity of forested landscapes - description and application of the model FORSPACE, K. Kramer e.a., rapport 216, 93 gulden.

Nadere toetsing van aanwijzing en begrenzing van negen Vogelrichtlijngebieden, A.J. Beintema en H. Schekkerman, rapport 328, 40 gulden.

Internationaal herkomstonderzoek beuk in Nederland, K.G. Kranenborg en S.M.G. de Vries, rapport 286, 35 gulden.

Optimalisatie meetnet grondwaterstand Gelderland - Haalbaarheid gebruik hulpinformatie, M. Knotters, M.F.P. Bierkens en T. Hoogland, rapport 234, 40 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op bankrekening 36.70.54.612 van Alterra te Wageningen o.v.v. het rapportnummer.

LEI

Land- en tuinbouwcijfers 2001, LEI/CBS, 76 gulden.

Inkomens in de agrarische sector en administratieve lasten door wet- en regelgeving van het Ministerie van LNV, C.J.A.M. de Bont, W.H. van Everdingen, G.S. Venema, J.T.W. Alleblas en K.H.M. van Bommel, rapport 6.01.08, 28 gulden.

Ontwikkeling van een instrumentarium voor het bepalen van regionaal-economische effecten van landinrichtingsprojecten - Illustratie aan de hand van de case 'het Kuindermeer', Ernst Bos en Myrna van Leeuwen, rapport 4.01.02, 27 gulden.

European policy issues in a global trade analysis framework, Frank van Tongeren en Hans van Meijl, rapport 6.01.06, 61 gulden.

Amsterdam en haar Ommelanden; wat willen de bezoekers? H.C. Hofsink en M.H. Borgstein, rapport 4.01.05, 69 gulden.

Multilateral trade liberalisation and developing countries: A North-South perspective on agriculture and processing sectors, J.C.M. van Meijl en F.W. van Tongeren, rapport 6.01.07, 30 gulden.

Ontspanning in de Winterswijkse Poort: kansen voor ondernemers, Harri?t Hofsink en Marien Borgstein, rapport 4.01.04, 36 gulden.

Regionale input-outputanalyse - In welke regio's en sectoren heeft een vraagimpuls het hoogste rendement? Eveline van Leeuwen, Ernst Bos en Jaap Vleugel, rapport 4.01.03, 45 gulden.

Toetsen op duurzaamheid voor het waterbeleid, M.J.G. Meeusen (red.), K.H.M. van Bommel, A.F. de Savornin Lohman, H.C.J. Vrolijk en W. Wijnen, rapport 6.01.09, 31 gulden.

Groene Effect Rapportage; Feiten en meningen over Groen Wonen op basis van vier voorbeelden, P. Rijk en B. van der Sluis, rapport 7.01.04, 26 gulden.

Diergeneesmiddelengebruik en gezondheidskosten - Een eerste inventarisatie, N. Bondt en L.F. Jansen, rapport 1.01.02, 38 gulden.

Te bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer 30.00.90.641 van het LEI te Den Haag o.v.v. het rapportnummer.

Praktijkonderzoek Veehouderij

Verlagen van het stofgehalte in varkensstallen door periodiek vernevelen van een olie-emulsie, P.F.M.M. Roelofs en G.P. Binnendijk, rapport 208, 17,50 euro (38,56 gulden).

Ammoniakemissie bij onbeperkt gevoerde drachtige zeugen, C.M.C. van der Peet-Schwering, J.G. Plagge en N. Verdoes, rapport 209, 17,50 euro (38,56 gulden).

Strogebruik in een aangepast gangbaar vleesvarkenshok, J.J. Zonderland, G.H. Kamphuis, I.F.M. Janssen en H.A.M. Spoolder, rapport 212, 17,50 euro (38,56 gulden).

Gecombineerde natuurlijke en mechanische ventilatie in kraamafdelingen, J.J.H. Huijben, M.A.H.H. Smolders en G.P. Binnendijk, rapport 213, 17,50 euro (38,56 gulden).

Energiegebruik en kosten van centrale afzuiging en afzuiging per afdeling in varkensstallen, A.V. van Wagenberg en I. Vermeij, rapport 218, 17,50 euro (38,56 gulden).

Schriftelijk of telefonisch te bestellen bij Praktijkonderzoek Veehouderij, postbus 2176, 8203 AD Lelystad, telefoon (0320) 293234 o.v.v. het publicatienummer.