Nieuws - 1 januari 1970

Plattelandsbeleid centraal in nieuwe LNV-nota

Plattelandsbeleid centraal in nieuwe LNV-nota

Plattelandsbeleid centraal in nieuwe LNV-nota

Het beleidsprogramma van het ministerie van LNV in deze kabinetsperiode zet bij de landbouw niet de boeren centraal en bij natuurbeheer niet de ecologie. Voor alles gelden de wensen vanuit de samenleving. Dit blijkt uit de nota Kracht en kwaliteit, die minister drs Haijo Apotheker en staatssecretaris Geke Faber op 22 maart uitbrachten. Voor LUW, DLO en praktijkonderzoek betekent dit dat binnen het LNV-budget 130 miljoen gulden naar andere onderzoeksprioriteiten wordt geschoven


Plattelandsvernieuwing staat centraal in de beleidsnota. LNV kiest hierbij voor een gebiedsgerichte benadering, waarbij de provincies een voortrekkersrol krijgen. De gebiedsgerichte benadering vraagt om betrokkenheid van alle gebruikers van het platteland. LNV wil samen met provincies drie pilots starten van regionale kennisnetwerken waarin kennisvragers, maatschappelijke organisaties en kennisaanbieders zitten. Hieruit moeten innovaties op gebiedsniveau komen. Tot nu toe lag de nadruk op vernieuwingen op bedrijfsniveau. Vooral het praktijkonderzoek kan hierop inspelen. Als het gaat om gelijktijdige ontwikkeling van praktijkervaring uit de regio en meer fundamentele kennis, dan zijn er mogelijkheden voor DLO en LUW

De minister benadrukt dat de land- en tuinbouw maatschappelijk verantwoord moet werken. Dat betekent een verder terugdringen van chemische gewasbeschermingsmiddelen na 2000, een versneld uitgevoerd mestbeleid na 2000, zuiniger omspringen met energie, binnen drie jaar een verbod op alle groeibevorderende antibiotica bij dieren en een verbod op de legbatterij. Het kabinet wil met subsidies stimuleren dat het bedrijfsleven ketens en garantiesystemen opzet die boven de minimumnormen voor milieu en dierenwelzijn uitgaan. Over biotechnologie willen de bewindslieden een debat aangaan met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en het parlement

In het natuurbeleid verschuift het zwaartepunt van de ecologie naar de wensen van de natuurgebruikers, onder de slogan natuur voor mensen. Vijf thema's zullen worden uitgewerkt: grote aaneengesloten natuurgebieden; natuur in of bij steden; milieuvoorwaarden voor een vitale natuur; natte natuur en het financieel aantrekkelijk maken van natuurbeheer

De vorming van Wageningen UR wil de minister deze kabinetsperiode volgens plan afronden. LNV ondersteunt strategische allianties met andere universiteiten en TNO. Inbedding van het IAC en ILRI in Wageningen UR versterkt de basis voor internationaal onderwijs, stelt Apotheker. Tegelijk wil hij nagaan of een verschuiving gewenst is van het opleiden van buitenlanders in Nederland naar het ontwikkelen van kenniscentra in de betreffende landen zelf. Verder pleit de minister voor verdergaande samenwerking tussen LUW en hoger agrarisch onderwijs

Bij de DLO-onderzoekprogramma's die LNV financiert, komt er een duidelijker tweedeling: de programma's worden helemaal door de overheid betaald en gestuurd 362f vooral door marktpartijen gestuurd en betaald, en door LNV gesponsord. Dit betekent dat een deel van de programmafinanciering wordt omgezet in co-financiering. Ir Martin Jansen van de directie Wetenschapsbeleid en Kennisoverdracht geeft aan dat DLO hierdoor grotere onderzoekprogramma's kan maken met een groter budget. De bijdrage van LNV blijft daarbij hetzelfde, maar andere partijen kunnen meefinancieren en invloed op het onderzoekprogramma uitoefenen. Zie ook pagina 9. M.Hg