Nieuws - 1 januari 1970

Onrust over nieuwbouw Bleiswijk

Bij PPO Glastuinbouw heerst onbegrip over het directiebesluit de nieuwbouw in Bleiswijk te heroverwegen. Management en personeel verwijten de directie ‘paniekvoetbal’, en verklaren zich openlijk 'disloyaal aan de directie'. Volgens dr. Peter Booman, waarnemend directeur van de Plant Sciences Group, maken de ontwikkelingen in de sector heroverweging noodzakelijk. ‘Als de eerste paal in de grond zit is het te laat.’

‘Natuurlijk weten we dat het zwaar weer is en dat er gereorganiseerd moet worden. Iedereen is dan ook heel loyaal bezig geweest om ervoor te zorgen dat er een realistisch businessplan kwam’, zegt dr. Hendrik Jan van Telgen van de expertisegroep Plantkwaliteit bij PPO in Aalsmeer. ‘De worst die ons steeds voorgehouden werd was de nieuwe gezamenlijke huisvesting in Bleiswijk. Als dat nu op losse schroeven wordt gezet, vraag je je af wat al die woorden dan nog waard zijn’, zo verwoordt hij zijn frustraties. Hij krijgt bijval van de Naaldwijkse plantenziektekundige Ineke Stijger: ‘Bleiswijk was onze rots in de branding. Als dat wegvalt wordt het heel moeilijk om het personeel te blijven motiveren er samen tegenaan te gaan.’ Van Telgen en Stijger zijn twee van de zeven medewerkers die uiting willen geven aan de onrust die onder veel medewerkers leeft.
De boodschap dat de nieuwbouw in Bleiswijk wordt heroverwogen, kwam Booman vorige week persoonlijk in Naaldwijk en Aalsmeer toelichten. De mededeling was ook een verrassing voor het management van PPO Glastuinbouw, dat juist in nauw overleg met de sector een nieuw businessplan heeft opgesteld, en is hard aangekomen. ‘Het voelt of je in de nek gebeten wordt’, zegt clustermanager dr. Daan Kuiper desgevraagd. ‘In een verklaring aan het personeel hebben we duidelijk gemaakt dat het niet onze beslissing is. We zijn disloyaal aan de directie. Het moment is bizar gekozen, een week of vijf, zes voordat de eerste paal de grond in zou gaan. Ik neem aan dat Peter Booman het oprecht bedoelt, maar het heeft veel weg van paniekvoetbal’, aldus Kuiper.
Booman erkent dat de beslissing laat is genomen, maar vindt dat de ontwikkelingen in de sector en de recente scherpe daling van de omzet vragen om een bezinning. ‘Als de eerste paal eenmaal is geslagen, is het proces onomkeerbaar. We hebben deze laatste mogelijkheid aangegrepen om nog een keer met de sector om tafel te gaan zitten over de toekomstplannen. Nieuwbouw betekent een investering voor dertig jaar en dan wil je er zeker van zijn dat er ook echt draagvlak voor is’, aldus Peter Booman. Het is de bedoeling nog voor half oktober met vertegenwoordigers van de sector te overleggen. ‘Als er draagvlak voor nieuwbouw in Bleiswijk is, dan kunnen we nog steeds in november van start gaan met de bouw. Is die steun er niet of niet voldoende dan zal er meer tijd nodig zijn’.
De toekomstplannen voor PPO Glastuinbouw zijn volgens Booman door de tijd ingehaald. ‘In het businessplan wordt uitgegaan van een dalende omzet. De omzet is echter nu al zo scherp gedaald dat we al op het niveau van 2008 zitten.’
De ondernemingsraad erkent de noodzaak van de reorganisatie bij PPO en heeft besloten hierover, ondanks de mogelijke gevolgen van de heroverweging van de nieuwbouw, gewoon advies uit te brengen. OR-lid ir. Marleen Esmeijer: ‘Het nieuws over Bleiswijk is heel vervelend, dus de emoties kan ik mij goed voorstellen. Je voelt je een speelbal als plannen al achterhaald lijken nog voor de inkt is opgedroogd.’ Toch kan zij zich het besluit de nieuwbouw nog eens tegen het licht te houden wel voorstellen. ‘Het is vijf voor twaalf, veel later had niet gekund, maar als je het nog langer uitstelt ben je zeker te laat. Dan krijg je een soort Betuwelijn-effect: alles gaat door terwijl iedereen zich afvraagt of we er uiteindelijk wel blij mee zullen zijn. In de reorganisatie wordt ervan uitgegaan dat we straks allemaal op één locatie gehuisvest zijn. Als dat niet Bleiswijk wordt, kunnen we die naam straks in de plannen weglakken en een andere plaatsnaam invullen’, aldus Esmeijer. Mocht er echter sprake zijn van grotere, inhoudelijke wijzigingen dan vervalt volgens haar het OR-advies en zal de reorganisatie vertraging oplopen.’ Komende week zal de OR de mening onder de medewerkers polsen voor zij haar advies uitbrengt.
De bestuurlijke verhoudingen in de sector zijn recent flink veranderd door het uiteenvallen van LTO Nederland en de oprichting van de nieuwe belangenbehartiger voor de glastuinbouw Glaskracht, maar dat betekent volgens ing. Ruud Kaarsemaker, gewasonderzoeker bij PPO Naaldwijk, dat het juist een erg ongelukkig moment is voor overleg. ‘Het stof is nog niet neergedaald. Het sterke punt van het praktijkonderzoek is juist dat we direct contact hebben met de klant en weten wat er speelt. Dat zo’n besluit tot herijking volledig buiten ons om genomen wordt geeft overigens aan dat onze directie er weinig vertrouwen in heeft. Daarmee is meteen ook ons vertrouwen in hen beschaamd.’
Het voordeel van praktijkonderzoek dat is gehuisvest midden in de sector valt volgens de verontruste medewerkers weg als uit bedrijfseconomische overwegingen wordt besloten het onderzoek in Wageningen te concentreren. ‘Als je alles door een boekhoudkundige bril bekijkt verlies je het zicht op de sector. Ik hoop echt dat men zich dat ook in raad van bestuur realiseert’, aldus Kaarsemaker.
Volgens Booman zijn er naast het scenario-Bleiswijk nog wel zeven scenario’s te bedenken voor de toekomst van PPO Glastuinbouw. ‘Ze zijn niet allemaal even realistisch. Zo zijn de locaties in Aalsmeer en Naaldwijk eigenlijk al verkocht en zouden die ook aanzienlijke investeringen vergen. De andere opties gaan uit van samenvoeging met andere groepen. Daarbij zit ook de optie dat groepen juist naar het westen gaan. Ik ga daar nu nog geen voorkeur over uitspreken, daarover willen we juist in overleg met de sector’, aldus Booman. / GvM