Nieuws - 1 januari 1970

Onderzoekers moeten meer winst maken

Onderzoekers van de instituten moeten meer rendement gaan boeken op hun onderzoeksopdrachten. De instituten zullen hun tarieven moeten verhogen en de komende jaren op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om te bezuinigen. Dat staat in een advies van de werkgroep 'Financiële sturing DLO'.

De huisvestingslasten moeten omhoog en Wageningen UR moet rente gaan rekenen op vermogen in gebouwen en werkkapitaal. Om te zorgen dat de hogere lasten niet leiden tot een al te grote tariefsstijgingen moet ook gezocht worden naar mogelijkheden om te bezuinigen. Naast verdere kortingen op de ondersteunende afdelingen wil de werkgroep dat er ook kritisch gekeken wordt naar de kosten van de 'overleg- en inspraakcultuur.' Ook wil de werkgroep energie besparen en 'festiviteiten onder werktijd' beperken.
Een beter rendement is volgens de werkgroep nodig om de instituten na de dure reorganisatie Focus 2006 weer financieel gezond te maken. De afgelopen jaren zijn grote verliezen geleden. Dat kwam door eenmalige kosten voor de reorganisatie en een moeilijke markt, maar ook omdat medewerkers van de instituten rendement niet belangrijk vinden, denken de rekenmeesters. Dat moet veranderen, want winst maken is volgens de werkgroep geen luxe maar noodzaak. Om te kunnen investeren in gebouwen en voor moeilijke tijden reserves te hebben, moet jaarlijks 10 miljoen winst gemaakt worden.
Hogere tarieven zouden kunnen leiden tot verlies van banen. Als het onderzoek van de instituten duurder wordt, en klanten als het ministerie van LNV niet meer geld beschikbaar stellen voor onderzoek, zal het banen schrappen onvermijdelijk zijn. De werkgroep stelt voor om volgend jaar te bezien of dat 'werkenderwijs' opgevangen kan worden, of dat ingrijpende maatregelen nodig zijn.
De financieel deskundigen vragen ook aandacht voor de positie van instituten met een grote schuld. In de plannen van de werkgroep gaan die veel rente betalen over hun schuld. Door de regels al te strikt toe te passen zou een aantal instituten onvermijdelijk in de rode cijfers belanden. De werkgroep stelt voor om een deel van de schulden kwijt te schelden. De voorstellen moeten nog besproken worden met medezeggenschapsraden en de raad van toezicht. / KV