Nieuws - 1 januari 1970

‘Nota Ruimte verrommelt natuur’

Doordat we natuur in Nederland steeds meer als maakbaar zien, dreigen we uit het oog te verliezen welke natuur we moeten beschermen. Dat schrijft bijzonder hoogleraar Oecologie van het natuurherstel prof. Matthijs Schouten in NRC Handelsblad. Dat in de nieuwe Nota Ruimte de ruimtelijke regie bij gemeentes en provincies wordt gelegd maakt het volgens Schouten alleen maar erger.

Het ontbreekt volgens Schouten in Nederland aan een heldere en eenduidige visie op natuurbescherming. Doordat we natuur als een maakbaar groen product zien, als groenstrook of mogelijkheid voor recreatie of waterberging, wordt volgens Schouten steeds minder helder welke natuur we nu eigenlijk moeten beschermen. Dat is volgens Schouten in tegenspraak met de meer op soorten gerichte bescherming van bijvoorbeeld de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn.
Schouten pleit voor een centrale regie, want anders verrommelt de maakbare natuur door deze decentralisatie. ‘Als we dan tóch willen decentraliseren, verdient het aanbeveling organisaties die een lange ervaring hebben in het natuurbeheer en die tevens vanuit nationaal en internationaal perspectief kunnen denken, als onafhankelijke deskundigen in de verschillende bestuurslagen een taak te geven bij de uitwerking en de evaluatie van het door de Nota Ruimte voorgestelde natuur- en landschapsbeleid. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de gezamenlijke Provinciale landschappen zijn dan de aangewezen kandidaten.' / MW