Nieuws - 24 januari 2008

Nederlandse natuur internationaal waardevol

Bescherming van de dieren en planten die in ons land leven is niet alleen van belang voor Nederland zelf. De nationale biodiversiteit is ook van grote waarde voor Europa, concludeert Alterra na een inventarisatie.
Om de waarde te beoordelen van de Nederlandse biodiversiteit vergeleken onderzoekers de grootte van populaties dieren en oppervlakten aan natuurtypen met die in de rest van Europa. Daaruit kwam naar voren dat voor 34 soorten ecosystemen het areaal in ons land dusdanig groot is, dat deze internationaal van grote waarde zijn. Van twee daarvan, droog stroomdalgrasland en kalkrijk duingrasland, ligt zelfs meer dan de helft van het gehele Europese areaal in Nederland.
Ook herbergt Nederland cruciale deelpopulaties van een aantal diersoorten, waarbij de noordse woelmuis er met kop en schouders bovenuit steekt. De helft van de gehele Europese populatie loopt in Nederland rond. Naast de noordse woelmuis en de twee genoemde ecosystemen zijn er nog tien soorten dieren en planten en twee natuurtypen waarvan meer dan tien procent van het areaal of de populatie in Nederland is.
De onderzoekers concluderen verder dat Nederland internationale verantwoordelijkheid draagt voor 43 soorten vaatplanten. Dit is slechts drie procent van alle Europese soorten. Een klein percentage dat de onderzoekers verklaren door het gebrek aan geïsoleerde plekken, zoals afgelegen eilanden of hooggebergten, waar endemische soorten zich hebben kunnen ontwikkelen.
Nederland huisvest verder een kwart van de Europese reptielen, zestien procent van de zoetwatervissen, twaalf procent van de amfibieën, tien procent van de zoogdieren en acht procent van de mossen. De meeste van de 111 internationaal waardevolle soorten en 34 ecosystemen komen voor op de hogere zandgronden en langs de kust. Ook het rivierengebied en de laagvenen zijn belangrijke landschappen, omdat ze een relatief groot deel van de internationaal belangrijke ecosystemen en soorten herbergen. Het zeekleigebied en heuvellandschap scoren juist erg laag.
Overigens zijn niet alle dieren en planten goed beschermd. Zo komen de mossen er in het Nederlandse beleid ‘bekaaid af’, aldus de onderzoekers. Slechts twee van de 47 internationaal waardevolle soorten staan op de lijst van beschermde planten. Verder vallen vier van de 34 ecosystemen niet onder de Europese habitatrichtlijn. Vooral het gebrek aan bescherming van dotterbloemgraslanden met een scala aan bedreigde plantensoorten is volgens Alterra een ‘grote misser’.