Nieuws - 1 januari 1970

Modelstudie laat wadplaat verdwijnen

Bij Ameland is 53 hectare wadplaat verdwenen. Dat blijkt volgens de Waddenvereniging uit de milieueffectrapportage (MER) naar de voorgenomen gaswinning in de Waddenzee. Onzin, zegt Alterra Texel, betrokken bij de MER en monitoring van bodemdaling op het wad. Uit modelstudies komt wel vaker iets wat niet klopt.

Hilde van Kersen, woordvoerder van de Waddenvereniging: 'In de MER staat dat uit modelberekeningen van het waterloopkundige laboratorium WL blijkt dat tot 2005 53 hectare wadplaat is verdwenen. Dat zijn honderd voetbalvelden, en een verlies van 1,5 procent ten opzichte van de ongestoorde situatie. Het is toch wel opmerkelijk dat Alterra 53 hectare niet kan vinden. Als je dat afzet tegen de bossen bij Schinveld of de Veluwe is dat een enorm stuk natuur dat is verdwenen.
Tot nu toe werd aangenomen dat de gaswinning bij Ameland geen enkele schade zou opleveren. We hebben deze week overlegd met wetenschappers, en er bestaat consensus over die 53 hectare. Het is de vraag of het de moeite loont om fijnere meetmethoden te ontwikkelen. Daar gaan we nu over nadenken. De wetgever stelt dat er consensus moet bestaan, en die is er. We hebben nog tot 2 maart om via de inspraak te reageren.'
Drs. Kees Dijkema van Alterra Texel: 'Ik voel me als wetenschapper aangesproken. Ik zie in de krant iets staan dat niet waar is. Uit modelstudies komt heel vaak iets wat je bij metingen niet vindt. Door de geweldige dynamiek van de Waddenzee zal je een kleine bodemdaling nooit meten. Rijkswaterstaat meet met lodingen vanaf schepen, en die hebben een nauwkeurigheid van tien centimeter. Daarnaast heeft het Natuurcentrum Ameland methoden waarmee de plaathoogte heel nauwkeurig kan worden gemeten. Daaruit blijkt zelfs dat er juist sprake is van meer opslibbing dan bodemdaling, al wijt ik dat weer aan toeval.
In de theoretische modelstudie van laboratorium WL zakt de bodem bij gaswinning in de Waddenzee eerst een stukje voor er compensatie optreedt. Dat is een algemeen geldend concept. Zo komt WL op die 53 hectare. Maar dat is dus niet door metingen bevestigd. Over de metingen staat in de MER, en ik lees het voor: ‘Lodingen en metingen duiden op lokale compensatie. Er is in het bodemdalingsgebied geen verlies aan plaatareaal vastgesteld.’
Bovendien moet je bedenken dat uit dezelfde modelstudie blijkt dat het aandeel van de 18,6 jarige cyclus van het getij circa vijf keer zo groot is als het effect van bodemdaling.' / MW