Wetenschap - 1 januari 1970

Minister wil onderzoekskwaliteit belonen

Minister wil onderzoekskwaliteit belonen

Minister wil onderzoekskwaliteit belonen


Het ministerie van Onderwijs wil de eerste geldstroom in het
wetenschappelijk onderzoek gaan 'dynamiseren'. Onderzoeksbudgetten zullen
afhankelijk worden van de kwaliteit van de output.

Dat staat in de Onderwijsbegroting 2004. Komend jaar wordt ongeveer 25,5
miljard euro uitgegeven door 'Zoetermeer', ruim 500 miljoen euro meer dan
het jaar daarvoor. Daarvan neemt het wetenschappelijk onderwijs 3,2 miljard
euro voor zijn rekening. Voor onderzoek is bijna 770 miljoen euro
gereserveerd.
Staatssecretaris Nijs en minister Van der Hoeven hebben NWO de opdracht
gegeven om te kijken hoe kwantiteit en kwaliteit van onderzoek zo objectief
mogelijk kunnen worden beoordeeld. 'De vrijheid van universiteiten om eigen
inhoudelijke keuzen te maken wordt niet aangetast', zo laat de
onderwijsbegroting lezen. 'Er vindt dus geen centrale sturing vooraf
plaats, maar er geschiedt beloning van prestaties en kwaliteit achteraf.'
Natuurlijk wordt er onderscheid gemaakt tussen de diverse
wetenschapsgebieden. Bij technische wetenschappen die dicht tegen de
innovatieketen van bedrijven opereren, dient de toepasbaarheid van het
onderzoek een meetpunt te zijn. Is een dergelijk beoordelingskader eenmaal
ontwikkeld, dan kan dit flinke verschuivingen per universiteit tot gevolg
hebben. OCW trekt in de komende drie jaar totaal 21 miljoen euro uit voor
de 'dynamisering van de eerste geldstroom'.
Op onderwijsgebied handhaaft OCW zijn ambities, alle kritiek op over de
beroerde positie van het hoger onderwijs ten spijt. De doelstellingen
blijven hoog. 'De aandacht in het hoger onderwijs is gericht op twee
hoofdthema's: het versterken van de bijdrage van het hoger onderwijs aan de
economie, én excelleren, behoren tot de Europese voorhoede', zo laat de
onderwijsbegroting weten.
Voor het universitair onderwijs betekent dit onder meer dat
onderzoeksmasters een tweejarige bekostiging tegemoet kunnen zien en dat er
voor de zorgopleidingen de nodige investeringen worden gedaan om het
beroepsveld te verbreden (8,5 miljoen euro in 2004). Bovendien wordt
nagegaan of de numerus fixus in de geneeskunde kan worden afgeschaft.
Zoals eerder dit jaar al aangekondigd, biedt het ministerie de helpende
hand bij de problemen in de universitaire huisvestingskosten. In 2004 wordt
15 miljoen euro vrijgemaakt om de nood wat te ledigen, in 2005 al 25
miljoen euro en vanaf 2006 komt daar structureel nog eens 10 miljoen euro
bij.
De studiefinanciering - een begrotingspost van 2,5 miljard euro - beleeft
een stilte voor de storm. Terwijl de Commissie Vermeend aan een verkenning
naar mogelijke stelselwijzigingen werkt, blijven radicale
wijzigingsvoorstellen in het stelsel op dit moment nog even uit. Voor
eerstejaarsstudenten gaat in 2004 wel gelden dat ook de prestatiebeurs uit
het eerste jaar pas in een gift wordt omgezet als zij hun diploma hebben
gehaald. Voorheen gold dit alleen voor de stufi die vanaf het tweede
studiejaar werd ontvangen. |HOP