Organisatie - 7 juli 2011

Meer langdurig zieken in 2010

Ziekteverzuim neemt toe.Wageningen UR financieelwel gezond.

Het ziekteverzuim bij Wageningen UR neemt toe, van 3,4 procent in 2009 naar 3,8 procent in 2010. Dat staat in het jaarverslag over 2010 dat afgelopen week verscheen. Omgerekend naar het totale personeelsbestand betekent dit dat er het afgelopen jaar vijfduizend ziektedagen meer waren dan het jaar daarvoor. De toename zit hem in het aantal langdurig zieken: het aantal zieken is afgenomen terwijl de gemiddelde ziekteduur toenam (naar 14 kalenderdagen).
Het ziekteverzuim is het hoogst bij Van Hall Larenstein: 6,1 procent. Bij DLO is het verzuim 3,7 en bij de universiteit 3,5 procent. De stijging doet zich overigens bij alle drie de onderdelen voor. Het ziekteverzuim neemt toe met de leeftijd en is het hoogst bij de laagste salarisschalen.
Financieel was 2010 wel een goed jaar. Alle drie de onderdelen sloten het jaar af met een positief resultaat. DLO had de grootste winst: 10,5 miljoen euro, vergelijkbaar met voorgaande jaren. De universiteit eindigde met 6 miljoen in de plus. Grootste stijger is Van Hall Larenstein. De hogeschool sloot 2010 af met een positief resultaat van 409 duizend euro, na een verlies van 267 duizend in 2009.