Nieuws - 2 november 2006

Medewerkers blijven ontevreden over management

De medewerkers van Wageningen UR hebben weinig vertrouwen in het hogere management. Ze zijn wel te spreken over hun directe baas, en over de inhoud van hun werk.

Dat blijkt uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek waarvan de resultaten vorige week werden gepresenteerd. Eenderde van de medewerkers vulde de enquête in. De resultaten wijken nauwelijks af van het onderzoek dat in 2004 werd gehouden.
Vooral de raad van bestuur krijgt lage cijfers. De bestuurders weten volgens de medewerkers niet wat er op de werkvloer speelt. Veel mensen hebben ook geen vertrouwen in de wijze waarop de raad van bestuur Wageningen UR aanstuurt. Bij de kenniseenheden Voeding en Groene ruimte, bij Imares en bij Van Hall Larenstein is het vertrouwen in de hoogste bestuurslaag het kleinst; bij de maatschappijwetenschappers en Wageningen International het grootst.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de raad van bestuur en de centrale medezeggenschapsorganen. Ook deze laatste komt er ook niet best van af. Slechts één op de drie medewerkers zegt op de hoogte te zijn van de activiteiten van de centrale ondernemingsraad (COR), en maar achttien procent voelt zich goed vertegenwoordigd. De scores zijn overigens wel beter dan twee jaar geleden. Toen wist één op de vijf wat de COR deed, en voelde 15 procent zich goed vertegenwoordigd.
De decentrale ondernemingsraden krijgen een beter rapportcijfer. Veertig procent van de medewerkers vindt dat hun decentrale ondernemingsraad goed opkomt voor de personeelsbelangen.
Net als de vorige keer wordt er veel geklaagd over bureaucratie en werkdruk. Ruim veertig procent van de respondenten zegt dat er te veel werk is. Drie op de vier medewerkers klagen over overvloedige administratie. Een meerderheid, zestig procent, vindt dat de bureaucratie de afgelopen twee jaar is toegenomen.
Aan de positieve kant van de balans staat de grote betrokkenheid van medewerkers bij hun werk en hun organisatieonderdeel. De meeste medewerkers zeggen dat ze trots zijn dat ze bij Wageningen UR werken, en trekken het zich aan als de organisatie negatief in het nieuws komt. Ook hebben ze veel waardering voor hun directe baas. De meerderheid voelt zich gewaardeerd en vindt dat er veel ruimte is voor eigen initiatief. / Korné Versluis

Zie ook de interviews en de rubriek MI