Nieuws - 31 oktober 2002

LS: Vertragen reorganisaties

LS: Vertragen reorganisaties

Regelmatig wordt ons, vakcentrales verenigd in het Overlegorgaan Personeelsaangelegenheden Wageningen Universiteit (OPWU), verweten reorganisaties te vertragen, met als voorbeelden de herijking bestuurscentrum (BC) en de 2e fase vorming kenniseenheden (KE). Voor beide gevallen hebben de vakcentrales het overleg op 1 oktober met het College van Bestuur (CvB) opgeschort omdat voor het personeel van Wageningen Universiteit (WU) de situatie voor en na de reorganisatie ten aanzien van taken en FTE's niet zichtbaar was. Deze gebrekkige informatievoorziening bij de melding en daarmee het ontbreken van een kaderstelling van de reorganisatie was en is voor de vakcentrales onacceptabel. Wij streven naar duidelijke en transparante informatie, waarmee ook de interne centrale en decentrale medezeggenschap verder kan als kaderstelling. Na mondeling overleg heeft het CvB toegezegd alsnog met de informatie te komen.

Verder verschillen de vakcentrales en het CvB van mening over de omvang van de reorganisatie. De vakcentrales constateren dat de reorganisatie van de taken en FTE's van de ondersteuning van de primaire processen onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening bij de WU (de departementsbureaus) pas vorig jaar is afgerond en dat de mensen net bezig zijn die reorganisatie vorm te geven. De vakcentrales stellen voor eerst de ondersteuning van de primaire processen van WU en DLO (inclusief Praktijkonderzoek) zo mogelijk fysiek bij elkaar te zetten en de huidige reorganisatie te zien als verandering van de vijf tot zes afdelingshoofden. Over twee jaar zou kunnen worden bezien in hoeverre verdere afstemming noodzakelijk is en een reorganisatie van taken en functies noodzakelijk maakt. Dat geeft dan ook ruimte om de taken van de twee nadere ondersteunende onderdelen BC (zou naar twee jaar ge?valueerd worden) en FB (net dit voorjaar met goedkeuring van personeelsplan als nieuwe organisatie neergezet) goed te visualiseren en te communiceren naar BC en KE zodat men weet wie wat doet, zowel centraal als decentraal.

Dick Verduin, woordvoerder

namens ABVAKABO, Ambtenarencentrum, CFO Publieke Zaak, VAWO/CMHF