Wetenschap - 1 januari 1970

LNV stimuleert gebiedskwaliteit nauwelijks

LNV stimuleert gebiedskwaliteit nauwelijks


Regelingen van het ministerie van LNV sturen nauwelijks op
gebiedskwaliteit. Ook EU-regelingen vormen geen stimulans voor ruimtelijke
kwaliteit. Het LEI stelt voor de bij de regelingen meer rekening te houden
met het gebied waarin ze terechtkomen.

Het ministerie van LNV steunt met veel verschillende regelingen allerlei
doelstellingen. In het jaar 2000 golden voor een onderzocht gebied - De
Venen, grofweg tussen Amsterdam en Utrecht - 23 regelingen die verband
hielden met LNV-beleid. Daaronder vallen directe inkomenssteun aan boeren,
indirecte inkomenssteun, zoals de Slachtpremieregeling kalveren, en
algemene regelingen, zoals die voor stimulering van biologische landbouw en
agrarisch natuurbeheer en grondaankoop voor landinrichting. In het
onderzochte gebied werd in het jaar 2000 21 miljoen euro uitgekeerd, aldus
dr Stijn Reinhard. De helft daarvan ging op aan indirecte inkomenssteun,
zo'n zes procent aan directe inkomenssteun en iets minder dan de helft aan
algemene regelingen.
Het onderzoek van het LEI ligt in het verlengde van eerder onderzoek van
het instituut, en moet leiden tot beleidsaanbevelingen voor meer
gebiedsgericht beleid van het ministerie. Nu werken instrumenten elkaar op
gebiedsniveau soms tegen, hebben ze per bedrijf een verschillende
uitwerking, en zijn veel boeren ontevreden over zowel de generieke als de
gebiedsspecifieke doelstellingen. De LEI-onderzoekers bevelen aan meer
samenhang te creƫren tussen de instrumenten. Ook stellen ze voor de
instrumenten meer gebiedsgericht in te vullen zodat ze bijvoorbeeld alleen
van kracht zijn in gebieden waar ze de ruimtelijke kwaliteit niet
frustreren. Daarnaast moet ook beleid van buiten LNV worden meegenomen. |
M.W.