Nieuws - 5 november 2008

LEIDING GEVEN AAN PROFESSIONALS? NIET DOEN!

In kennisorganisaties zoals universiteiten worden leidinggevenden vaak benoemd op basis van hun wetenschappelijke prestaties, en minder vanwege managementkwaliteiten. Dat kan problemen opleveren. Van leiders wordt immers verwacht dat zij mensen aansturen, langetermijnplannen schrijven en bestuurstaken uitvoeren. Niet iets waar de gemiddelde hoogleraar warm voor loopt. Gelukkig brengt Mathieu Weggeman goed nieuws in het managementboek van het jaar 2008: doe het vooral niet.
Weggeman, hoogleraar organisatiekunde aan de TU Eindhoven, baseert zijn conclusie op het feit dat kenniswerkers (van student tot hoogleraar) een uniek gemeenschappelijk kenmerk hebben: ze zijn intrinsiek gemotiveerd. Niet het salaris, de werkduur of een leaseauto, maar passie, gedrevenheid en ambitie bepalen de prestaties van kenniswerkers. Juist wanneer bestuurlijke processen, reorganisaties en herstructurering daarmee interfereren, aldus Weggeman, gaan zaken fout. In zeer leesbare taal, met vele herkenbare voorbeelden, legt hij vervolgens uit hoe effectief en resultaatgericht management van wetenschappers bereikt wordt.
Allereerst moeten de shared values binnen de groep duidelijk in beeld worden gebracht. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer de persoonlijke ambities van medewerkers sterk overlappen met die van de groep - de zogenaamde collectieve ambitie - er een sterke toename van motivatie en loyaliteit optreedt. Hierna volgen strategie en structuur, waarbij innovatie, efficiëntie en klantgerichtheid de basis vormen voor het strategische plan.
Opmerkelijk daarbij is hoe Weggeman processen en structuren hekelt. Hij ziet heldere en outputgerichte afspraken tussen leidinggevende en medewerker als de basis voor evaluatie. Hoe, waar, en wanneer iemand zijn output levert is secundair. Kortom, wetenschappers stuur je aan met dienend leiderschap, waarbij je faciliterend te werk gaat, hen vrijwaart van bureaucratische beslommeringen, en ze vooral stimuleert door het creëren van mogelijkheden tot ontplooiing en creativiteit.
Weggeman’s boek is een must voor een ieder die leiding geeft binnen Wageningen UR, en een eyeopener voor een ieder die zich afvraagt waarom het toch zo moeilijk loopt allemaal. / Dr. Bart Knols, leerstoelgroep Entomologie


Prof. Mathieu Weggeman, Scriptum, Schiedam (2007), 302 pag. €37.50