Nieuws - 8 februari 2001

LEI: Apart beleid nodig voor varkensarme gebieden

LEI: Apart beleid nodig voor varkensarme gebieden

Het is nodig speciaal beleid te ontwikkelen voor varkenshouders in varkansarme gebieden. Alleen dan kunnen zij zich duurzaam ontwikkelen. Die conclusie trekt het LEI op basis van onderzoek naar de ontwikkeling van deze varkensbedrijven in opdracht van LTO-Nederland.

In varkensarme gebieden - deze omvatten ruwweg heel Nederland, met uitzondering van Noord-Brabant, Noord-Limburg en Oost-Gelderland - leeft op dit moment ongeveer vijftien procent van het totaal aantal varkens in Nederland. De aandacht van de nationale politiek ging tot nu toe vooral uit naar de concentratiegebieden, waar het merendeel van de varkens huist en waartoe de varkenspest van 1997 zich beperkte. De opkoopregeling, waarbij varkenshouders hun bedrijf onder gunstige voorwaarden konden stopzetten, gold alleen voor deze gebieden. Zaken als afroming van varkensrechten bij verkoop gelden voor het hele land. Ook de mineralenboekhouding is voor alle varkenshouders gelijk.

Het onderzoek laat zien dat veel varkenshouders hun mest al jaren kwijt kunnen bij een akkerbouwer in de buurt. Het LEI vindt dat deze grond best als 'eigen' grond van de varkenshouder te beschouwen is. Daardoor is het niet nodig dat deze varkenshouders een ingewikkelde mineralenboekhouding bijhouden. Een vereenvoudigde aangifte volstaat, vindt het LEI. Ook oppert het LEI om varkensrechten die aan de grond gebonden zijn, verhandelbaar te maken. Hier is immers geen sprake van een te veel aan varkens, zo is de redenering.

De aandacht voor varkensarme gebieden is vooral beperkt door de angst voor een 'roze invasie': Brabantse varkenshouders die massale varkensbedrijven opzetten in een akkerbouw- of melkveegebied. Voor vestiging of uitbreiding stuiten de varkenshouders in deze gebieden op streekplannen, bestemmingsplannen en de Ecologische Hoofdstructuur.

Het onderzoek laat nu zien dat provincies met bijna geen varkens niet bang hoeven te zijn voor een varkensexplosie. Gelet op de plannen van varkenshouders in deze gebieden, komen er hooguit 80.000 varkens bij. Waarschijnlijker is dat de groei lager uitvalt, vanwege alle beperkingen. | L.N.