Nieuws - 11 januari 2001

Landbouw kan uitstoot broeikasgas sterk verminderen

Landbouw kan uitstoot broeikasgas sterk verminderen

De landbouw kan in Nederland voor een belangrijk deel bijdragen aan de reductie van de uitstoot van lachgas, een van de belangrijkste broeikasgassen. Dit kan onder meer door ingrepen in de waterhuishouding en door het gebruik van mest te verminderen. Dit blijkt uit onderzoek, geco?rdineerd door Alterra en uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu, NOVEM.

De berekeningen van Alterra geven aan dat de landbouw veel meer kan doen aan de lachgasemissie dan aan de CO2-emissie. De landbouw draagt voor ongeveer dertien procent bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Bijna veertig procent hiervan wordt ingenomen door lachgas, N2O, dat voornamelijk ontstaat uit minerale stikstof in bodems. Boeren kunnen talloze maatregelen nemen, waarvan een aantal goed passen in het beleid van de rijksoverheid en weinig extra kosten vergen. Het is de verwachting dat de landbouw met de 'best management practices' haar emissie van lachgas kan verminderen met zo'n twintig procent waardoor de totale lachgasemissie in Nederland met enkele procenten omlaag kan.

Waterbeheersmaatregelen zijn met name op veengronden effectief. Hier komt namelijk veel lachgas vrij door stikstofomzettingen in de bodem. Een maatregel waar de onderzoekers aan denken is het permanent onder water zetten van zo'n twintig procent van het areaal grasland op veengronden in Nederland, waardoor weinig lachgas meer vrijkomt. Deze landbouwgronden zouden wel uit productie moeten worden genomen, maar het zou goed passen in het overheidsbeleid om gebieden te vernatten ten behoeve van natuurontwikkeling en de verdroging te bestrijden.

Andere mogelijkheden zijn een effici?nter gebruik van dierlijke mest en de uitbreiding van het areaal klavergrasland. Klaver kan namelijk kunstmest vervangen, een belangrijke bron van lachgas. In de biologische landbouw en ook in de gangbare landbouw kan het gebruik van klaver toenemen aangezien boeren via de mineralenaangifteregeling Minas worden aangezet de stikstofoverschotten door mest te verminderen. Het areaal grasland in Nederland met in principe goede groeiomstandigheden voor klaver ligt in de orde van 600.000 hectare.

De onderzoekers zien ook perspectief in de beperking van lachgasemissie uit gewasresten die veel stikstof bevatten en lachgas uitstoten zoals van bieten. Boeren zouden deze tijdig moeten afvoeren. De resten zijn eventueel bruikbaar als veevoer.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Alterra, Praktijkonderzoek Veehouderij en Plant Research International. Dr. Peter Kuikman van Alterra is projectleider. Alterra is begonnen met een uitgebreide metingscampagne om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van maatregelen die de lachgasemissie verminderen. | H.B.

Zie pagina 7