Nieuws - 1 januari 1970

Kritiek op Wagenings sociologie-onderwijs

Kritiek op Wagenings sociologie-onderwijs

Kritiek op Wagenings sociologie-onderwijs

De visitatiecommissie die de Nederlandse sociologische opleidingen heeft onderzocht, is kritisch over de Wageningse opleidingen Rurale sociologie en Huishoud- en consumentenwetenschappen. De Wageningse scripties die de commissie bekeek, verschilden sterk in kwaliteit. Sommige zijn werkelijk zeer goed, andere zeer mager. De commissie vermoedt dat het met het niveau van de Wageningse afgestudeerden net zo is, met in enkele gevallen de kanttekening dat het niet voldoende is. Het programma van beide Wageningse opleidingen is nogal versnipperd, vinden de deskundigen verder. Vooral de propedeuse heeft een encyclopedisch karakter. Ook de latere studiejaren zijn eerder breed dan diep te noemen. Al met al kan de commissie de samenhang met geen mogelijkheid sterk noemen

De commissie constateert dat de traditionele sociologie uit is in Nederland. Studenten kiezen liever voor een afgeleide variant, waar zij worden opgeleid tot beleidsmedewerker in plaats van onderzoeker. Dat gaat ten koste van het wetenschappelijk gehalte, vreest de visitatiecommissie, die zes sociologie-opleidingen en enkele afgeleide studies heeft onderzocht. Sociologie trekt zorgwekkend weinig studenten, terwijl varianten als Vrijetijdswetenschappen (Tilburg), Sociaal-culturele wetenschappen (Amsterdam) en Huishoud- en consumentenwetenschappen (Wageningen) wel populair zijn

Zowel studenten, de overheid als het bedrijfsleven vragen om zulke varianten. Deze wending naar het beleid ziet de commissie niet zonder zorgen aan, omdat het ten koste gaat van het wetenschappelijke gehalte

Evenmin blij is de commissie dat er zoveel met de sociologie verwante opleidingen zijn. De commissie telt er in totaal 29, verspreid over alle faculteiten. In dit woud van opleidingen en varianten wil de commissie graag orde scheppen. Dat kan door ze meer met elkaar te verweven en te kiezen voor een major/minor-aanpak. Studenten volgen dan een hoofdvak en kunnen kiezen voor enkele bijvakken, de zogeheten minors

De commissie is niet alleen kritisch over de Wageningse scripties, ook bij veel andere universiteiten schort er wat aan het niveau van het afstudeerwerk. Docenten keuren nogal eens scripties goed die onder de maat zijn. Positieve uitzonderingen zijn de sociologie-opleidingen in Utrecht en Nijmegen. De overige universiteiten schieten in meer of mindere mate tekort.