Nieuws - 1 januari 1970

In de keuken van de studentenraad

De aankomende studentenraadsverkiezingen houden de fracties alweer druk bezig. Ze schaven aan hun verkiezingsprogramma’s en bereiden campagnes voor. Een goed moment om een paar vragen te beantwoorden. Wat doet de studentenraad eigenlijk? Wat hebben de fracties de afgelopen jaren bereikt? Een kijkje in de keuken van de pragmatici, de christenen en de progressieven.

Waarom hebben we eigenlijk een studentenraad?
In de wet staat dat universiteiten op het hoogste niveau een medezeggenschap van studenten moeten hebben. Ze mogen daarbij kiezen tussen een universiteitsraad en een studentenraad. Wageningen heeft gekozen voor een stelsel met een aparte studentenraad en een ondernemingsraad. Daarnaast is er een gemeenschappelijke vergadering van studenten en personeel. Hier worden zaken besproken waar beide raden wat over te zeggen hebben.

Wat mag de studentenraad allemaal?
De studentenraad heeft verschillende rechten. Over studentenvoorzieningen, de rechten en plichten van studenten en het onderwijsbeleid mag de raad meebeslissen. Over andere zaken, zoals de begroting van de universiteit, mogen de studenten alleen een advies uitbrengen. Zo'n advies kan het college van bestuur alleen met 'goede redenen’ naast zich neerleggen. De studentenraad kan ook zelf met voorstellen komen. Het college van bestuur moet hier binnen twee maanden op reageren, maar hoeft er niets mee te doen.

Is de studentenraad het wel eens oneens met het college van bestuur?
Ja, soms, maar dat wordt meestal snel opgelost. Beide partijen hebben elkaar nodig en weten dat. Daarbij blijft het een politiek spel. Om als studentenraad echt voet bij stuk te houden, moet de meerderheid van de leden achter die mening blijven staan. Maar op het moment dat het college van bestuur wat water bij de wijn doet, neemt de weerstand vaak snel af en verdwijnt de meerderheid. De grootste winst valt dan ook vaak te behalen in vooroverleggen of door het stellen van aanvullende eisen bij de plannen van de bestuurders.

Wat heeft de studentenraad het afgelopen jaar bereikt?
Het is moeilijk om concrete punten te noemen, erkennen de studentenraadsleden zelf. Ze zeggen veel tijd kwijt te zijn aan het lezen van stukken en vergaderen. Maar het resultaat is vaak niet direct zichtbaar. Toch zijn er wel enkele voorbeelden. Dankzij de studentenraad krijgen studentenhuizen 200 euro subsidie op hun internetaansluiting, zitten er ook buitenlandse studenten in de raad en zijn de meeste beleidsstukken nu in het Engels beschikbaar, en is er eindelijk een duidelijker regeling voor bestuursbeurzen. Daarnaast heeft de studentenraad een aantal onderwerpen op de agenda gekregen, zoals verschoolsing en de beschikbaarheid van goede afstudeerwerkplekken.

Wat zijn de verschillen tussen de fracties?
Dat is een hekel punt. De studentenraad kan alleen als hele raad voorstellen doen aan het college van bestuur, terwijl de fracties wel individueel een initiatief kunnen neerleggen bij de studentenraad. De fracties zijn er nog niet over uit welk wapenfeit aan wie moet worden toegeschreven. Het duidelijkst zijn de activiteiten die de fracties naast hun reguliere studentenraadswerk ontplooien. Zo heeft VeSte het debat met staatssecretaris Rutte georganiseerd, heeft de CSF zich actief bezig gehouden met ethiek en hield de PSF vorig jaar een grote enquête over probleem gericht onderwijs.

Op wie moet ik nu stemmen?
Tja. Natuurlijk claimen ze alle drie een eigen achterban (actief, christelijk of progressief), maar het verdient aanbeveling toch eens wat verder te kijken dan het etiket. Binnenkort komen de fracties met hun verkiezingsprogramma's, waarin ze ook de eigen initiatieven zullen vermelden. Dan zal blijken waar de zelfopgeplakte etiketten nu echt voor staan. / RK, JH