Wetenschap - 1 januari 1970

Grootste Afrikaanse kustlagune vervuilt opvallend snel

Zure regen en eutrofiëring van oppervlaktewater treffen de grootste kustlagune van Afrika. ,,Bijzonder is de snelheid waarmee de situatie verslechtert'', aldus dr Carolien Kroeze van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse.

De bevolking van de Ivoorkust was altijd trots op de prachtige Ebrie lagune en op de stad Abidjan, de zogeheten 'Parel van de lagune'. Maar deze parel heeft veel van haar charme verloren. ,,Het is nu al slecht gesteld met de waterkwaliteit in de lagune. En onze toekomstscenario's geven een somber beeld'', zegt Kroeze. ,,Zonder maatregelen kan de toevoer van nutriënten in de lagune met een factor 5 gaan toenemen in de periode tot 2050.'' Eutrofiëring treedt op veel plaatsen in de wereld op, maar de snelheid van dit proces in de Ivoorkust is bijzonder, weet Kroeze.
Het onderzoek naar de watervervuiling in de Ebrie Lagune heeft Kroeze gedaan samen met dr Peter Scheren en prof. Leen Hordijk van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse, in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek is gepubliceerd in de Journal of Marine Systems.
Vissterfte en stank zijn nu al regelmatig aan de orde in de Ebrie Lagune, maar dat zal snel verergeren, is de verwachting volgens modelberekeningen. De eutrofiëring van de Ebrie Lagune wordt voor een groot deel veroorzaakt door de landbouw. De stikstof uit kunstmest komt in het grond- en oppervlaktewater terecht. De atmosferische depositie van stikstofoxiden is een andere belangrijke oorzaak, maar de bron is helaas moeilijk te traceren. Kroeze: ,,Waar het vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk verbrandingsprocessen. Dat kan industrie zijn, maar ook verkeer of biomassa.''
De achterliggende oorzaak is de snelle bevolkingstoename in het gebied en de daarmee samenhangende verstedelijking en het toenemende kunstmestgebruik. Snelle noodoplossingen zijn zeker te bedenken, zoals het aanpakken van lozingen van ongezuiverd rioolwater. Dit heeft tot gevolg dat rond Abidjan het water schoner wordt, maar echter niet in de rest van de lagune, berekenden de onderzoekers. Effectiever is het om de diffuse bronnen aan te pakken, met name het kunstmestgebruik.| H.B.