Nieuws - 23 december 2015

Groen onderwijs inzet volgende kabinetsformatie

tekst:
Albert Sikkema

Het volgende kabinet gaat bepalen bij welk ministerie het groene onderwijs wordt ondergebracht. Dat valt op te maken uit de kabinetsbrief over groen onderwijs aan de Tweede Kamer.

In de brief leggen staatssecretaris Martijn van Dam en minister Jet Bussemaker uit hoe zij uitvoering geven aan de motie van de Tweede Kamer om het groene onderwijs onder te brengen bij het onderwijsministerie. De brief laat in het midden of het kabinet voor of tegen zo’n overgang is, en houdt ook de optie open dat het groene onderwijs bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) blijft.

Enerzijds ‘zal het kabinet onderzoeken aan welke voorwaarden voldaan moet worden om de verworvenheden en kwaliteiten van het groene onderwijs bij een overheveling naar OCW te behouden’. Ook gaat het kabinet na ‘op welke wijze overheveling mogelijk is opdat aan deze voorwaarden wordt voldaan.’ In feite is dit huiswerk voor het onderwijsministerie, dat duidelijk moet maken hoe het groene onderwijs kleinschalig, praktijkgericht en internationaal kan blijven.  

Anderzijds gaat staatssecretaris Van Dam op korte termijn overleg voeren met het groene onderwijs en het bedrijfsleven over een ‘strategische meerjarige ontwikkelagenda voor het groene onderwijs’. Doel van die agenda is dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt verbetert, de agrarische scholen meer samenwerken met het overig onderwijs en de doelmatigheid van het opleidingsaanbod wordt vergroot.  Het ministerie van EZ zet hierbij de lijnen uit. De bezuinigingen op het groene onderwijs gaan onverminderd door.

‘Het kabinet zal uw Kamer na de zomer van 2016 over de uitkomsten van dit onderzoek informeren, zodat deze kunnen worden betrokken bij de formatie van een nieuw kabinet’, schrijven Van Dam en Bussemaker.