Nieuws - 1 januari 1970

Gor levert kritiek op fusies bij DLO

Gor levert kritiek op fusies bij DLO

Gor levert kritiek op fusies bij DLO

Laat externe deskundigen marktperspectieven doorlichten

De groepsondernemingsraad van DLO (gor) staat positief tegenover de integratie van de instituten AB, CPRO en IPO tot Plant Research International en van het Staring Centrum en IBN tot een instituut Groene Ruimte, maar legt wel de vinger bij zere plekken. Externe deskundigen moeten de marktperspectieven eerst nog eens goed doorlichten. Ook wil de gor af van de traditie van elkaar snel opvolgende reorganisaties. Het moet nu in oon keer goed


Vooral over de plannen voor Plant Research International heeft de gor nogal wat op te merken. Hij is bezorgd over een te eenzijdige nadruk op gentechnologie. Terwijl belangrijke klanten als overheid, consumenten- en milieu-organisaties en grote winkelketens een discussie voeren over genetische modificatie, lijkt het instituut-in-oprichting al een standpunt te hebben ingenomen

Ook over de financiën is de gor niet zo gerust. Hij wijst erop dat Plant Research International ondanks de aanzuivering toch dreigt te starten met een tekort op de balans. Ook vreest de raad dat het nieuwe instituut te optimistisch is over de marktkansen. De uitgevoerde marktverkenning vindt de gor te summier en te globaal. Een gedegen onderzoek van de product-marktcombinaties onder externe begeleiding is dan ook de aanbeveling

Verder adviseert de gor een organisatie-adviesbureau en potentiële klanten kritisch te laten kijken naar de voorgestelde inrichting van Plant Research International. Dit om te voorkomen dat later nog de ene reorganisatie na de andere nodig zal blijken. Het onderbrengen van onderzoeksactiviteiten in gescheiden business units kan de onderlinge samenwerking belemmeren; mogelijk zijn er betere oplossingen voor de inrichting van het instituut-nieuwe-stijl

De gor is het eens met de raad van bestuur dat Plant Research International snel moet beginnen en niet kan wachten tot het Plantaardig Praktijkonderzoek klaar is. Het worden twee aparte instituten binnen de kenniseenheid Plant. De gor waarschuwt niet alvast gezamenlijke stafafdelingen en ondersteunende diensten op te zetten. Evenmin gaat de gor akkoord met plannen van Plant Research International om bibliotheek- en literatuurvoorziening in te kopen bij PUDOC en om samen met Unifarm van de LUW een proeffacilitair bedrijf op te zetten voor de kenniseenheid. Deze plannen lopen vooruit op de discussie tussen de gor en de raad van bestuur over wat centraal en wat decentraal moet gebeuren

Als het gaat om de integratie van Staring Centrum en IBN stelt de gor voor het ondernemingsplan eerst te laten toetsen op financiële haalbaarheid. De meningen van onderzoekers over de potentiële markt lopen namelijk sterk uiteen, zo bleek uit een rapport van PriceWaterhouseCoopers over het IBN. De gor gaat ervan uit dat het instituut Groene Ruimte een zelfstandige eenheid blijft binnen Wageningen UR en dringt erop aan het instituut eerst de kans te geven zich te bewijzen. Een nieuwe reorganisatie om een kenniseenheid te vormen, zou dit proces doorkruisen. Discussies over het inrichten van ondersteunende diensten op het niveau van de kenniseenheid vindt de gor ook hier voorbarig

De groepsondernemingsraad legt zich neer bij het plaatsen van het onderzoeksthema agrosysteemkunde bij Plant en van bodemkunde bij Groen. Wel dringt hij erop aan over drie jaar opnieuw te kijken of het toch niet beter is deze twee binnen oon instituut te plaatsen

Eerder heeft de raad van bestuur aangegeven dat de integratie van de plantinstituten vijftien arbeidsplaatsen kost en die van groene ruimte vijf. Daarbij is een geen-ontslag-garantie gegeven. De gor vraagt nog om opheldering over de volgorde bij herplaatsing - first in last out of juist niet - en over de bezwarenprocedure. M.Hg