Nieuws - 1 januari 1970

Goede voornemens van Wageningen UR

Was 2005 een jaar waarin Wageningen UR zich zware offers moest getroosten, 2006 wordt een jaar waarin duidelijk wordt waarvoor die nodig waren. Dat zegt prof. Aalt Dijkhuizen. Hij licht de zeven prioriteiten toe die de raad van bestuur en de concernraad in het nieuwe jaar willen verwezenlijken.

‘Na een jaar van grote offers staan we er op dit moment beduidend beter voor dan precies een jaar geleden’, zegt bestuursvoorzitter Dijkhuizen. ‘We hebben in 2005 de zware verliezen weten om te buigen dankzij Focus 2006. Maar we zijn er nog niet, en daarom is de verdere afhandeling van Focus voor ons prioriteit nummer één.’
Die prioriteit staat, net als de zes andere, omschreven in de nota Budget 2006, dat vlak voor kerstmis is goedgekeurd door de raad van toezicht.
De instituten stonden in 2004 ongeveer 25 miljoen in het rood, en dat verlies is beduidend afgenomen. Voor de prestaties in 2005 verdient vooral Alterra een pluim, omdat het instituut in oktober 2005 op eigen kracht uit de rode cijfers kwam. Bij de Plant Sciences Group was de reorganisatie al eerder ter hand genomen, binnen de Animal Sciences Group vordert die, en binnen de voormalige Agrotechnology and Food Sciences Group (AFSG) moet de reorganisatie nu beginnen.
De nieuwe structuur van AFSG wordt deze maand officieel vastgelegd. ‘De oude eenheid A&F is opgeheven, en de activiteiten zijn nu ondergebracht in vier groepen’, zegt Dijkhuizen. ‘Biobased Products, Quality in Chains, Restaurant van de Toekomst en het Food Technology Center. Elke groep werkt samen met betrokken universitaire groepen. De bal ligt nu bij de mensen zelf om verwachtingen en beloftes waar te maken.’
Van de in totaal 750 vertrekkende medewerkers die Focus 2006 noemt komen er vijfhonderd van de instituten. De overige 250 zijn stafmedewerkers, en komen uit alle onderdelen van Wageningen UR, inclusief het Bestuurscentrum. Zij vertrekken in het kader van de operatie die de overhead met een kwart moet doen afnemen. Eind 2006 moet Focus 2006 zijn vruchten hebben afgeworpen, en moeten de rode cijfers overal zijn weggewerkt.
Bij Van Hall Larenstein heeft een soortgelijke reorganisatie plaatsgevonden. De instelling kan voor 2006 een sluitende begroting presenteren. Hetzelfde geldt voor Wageningen Universiteit. Het geld dat de reductie van de staf oplevert zal daar ten goede komen aan onderzoek en onderwijs.

Lifestyle
De tweede prioriteit in Budget 2006 is het vaststellen van de aandachtsgebieden voor onderzoek en onderwijs binnen Wageningen UR. ‘Dat leggen we vast in het IP/OP, het Instellingsplan/Ondernemingsplan voor 2007-2010’, zegt Dijkhuizen. ‘Een nieuw aandachtsgebied waarop we willen gaan inzetten naast de traditionele Wageningse gebieden van leefomgeving, voedsel en voedselproductie is lifestyle. Lifestyle ligt in het verlengde van wat Wageningen altijd al heeft gedaan: niet alleen kijken naar technologie, maar ook naar de manier waarop de samenleving die gebruikt.’
‘We gaan bij de vaststelling bottom-up en van buiten naar binnen te werk’, vervolgt Dijkhuizen. ‘In bijeenkomsten hebben we nu met zo’n 120 mensen hierover gesproken. Er komen werkgroepen, we maken als raad van bestuur een ronde door de organisatie en we raadplegen mensen van buiten. We willen iedereen met goede ideeën uitnodigen ze onder de aandacht te brengen.’
Het IP/OP zal uiteraard ook aan andere zaken aandacht besteden, haast Dijkhuizen zich te zeggen. De financiën van de leerstoelgroepen, loopbaanplanning voor wetenschappelijk personeel en het leerstoelenplan komen eveneens aan de orde.
Een derde prioriteit is het intensiever samenwerken tussen de universiteit en Van Hall Larenstein, en de vierde prioriteit is het uitwerken van een systeem dat de administratieve rompslomp van de organisatie vergemakkelijkt en de bedrijfsvoering verbetert. Het systeem gaat ervoor zorgen dat er één gestandaardiseerde manier komt voor zaken als tijdschrijven, het doen van bestellingen en het managen van projecten. Een eerste versie van het systeem is al gebouwd en wordt in 2006 getest. In 2007 moet het in volle omgang gaan draaien.

Flowers & Food
Prioriteit nummer vijf is het binnenhalen van grote onderzoeksprojecten. Als de voortekenen niet bedriegen wordt 2006 voor de Wageningse wetenschappers wat dat betreft een voorspoedig jaar. De richting die de kenniseconomie volgens kabinet-Balkenende uit moet, die van Flowers & Food en groene economie, vertoont overlap met de Wageningse expertise. In het kader van Flowers & Food zullen Wageningse projecten naar verwachting de komende maanden de definitieve toezegging krijgen van enkele tientallen miljoenen euro’s aan onderzoeksgeld.
Goede kaarten voor een nieuwe ronde later dit jaar hebben de initiatieven rond Biobased Economy, die zijn gericht op de ontwikkeling van biologische energiebronnen en een groene chemie, en een nieuw topinstituut dat de gevolgen van de opwarming van de aarde gaat onderzoeken. In januari van dit jaar start bovendien het onderzoeksinstituut dat als werknaam Wageningen Marien heeft. Het instituut bundelt het zeeonderzoek van Alterra en Rivo. Dijkhuizen verwacht dat TNO zich er spoedig bij zal aansluiten.
‘We gaan in deze maand inventariseren welke ideeën nog meer in de koker zitten’, zegt Dijkhuizen. ‘We zullen moeten kiezen. We gaan niet op elke vogel schieten.’
De zesde prioriteit is de jaarlijks terugkerende studentenwerving. ‘De interesse onder vwo-studenten trekt aan, maar nu zakt de belangstelling van de hbo-studenten terug’, zegt Dijkhuizen. ‘Er komt een nieuwe campagne.’ Hoe de opvolger van ‘Je wordt wakker in Wageningen’ eruit gaat zien is nog niet bekend.
Tenslotte wil Wageningen UR in 2006 extra aandacht voor zijn onroerend goed, zegt Dijkhuizen. ‘We zullen voorkomen dat ons nieuwbouwproject op de Born, net als de Betuwelijn, ineens twee keer meer kost dan was begroot. Tegelijkertijd zullen we bedachtzaam te werk gaan bij de verkoop van de grond en gebouwen die zullen vrijkomen. Het verschil tussen een achteloze en een doordachte verkoop kan vele miljoenen bedragen. We kunnen ons niet permitteren zo’n bedrag te verspillen. Onze aanpak is er juist op gericht meer geld vrij te maken voor onderzoek en onderwijs. ’ / WK