Nieuws - 19 juni 2008

‘Experimenteer met duurzame visteelt’

De Zeeuwse schelpdiervisserij moet innoveren om het hoofd boven water te houden. Die conclusie trok directeur dr. Martin Scholten van Wageningen IMARES na een discussie tussen visserij- en natuurorganisaties op 13 juni op het werkeiland Neeltje Jans in Zeeland. Tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerleden bediscussieerden belangengroeperingen en onderzoekers daar de toekomst van de mossel- en oesterteelt.

De mossel- en oesteroogst in Zeeland valt momenteel tegen door een combinatie van factoren. De beschikbaarheid van mosselzaad uit de Waddenzee is erg klein, terwijl import van mosselzaad uit Ierland en Denemarken op ingewikkelde regelgeving stuit. De mosselen en oesters in de Oosterschelde groeien erg langzaam, omdat het water nauwelijks nog nitraten en fosfaten bevat. Daarnaast filtert de Japanse oester, die zich tot een plaag heeft ontwikkeld, het voedselaanbod weg. De vissers willen dat die plaag wordt opgeruimd, de milieuorganisaties spreken van natuurlijke ontwikkeling.
Omdat zowel de vissers als de natuurorganisaties geen eindbeeld hebben van wat ze onder duurzame schelpdiervisserij verstaan, komen ze momenteel niet tot een gezamenlijk plan. ‘Terwijl er kansen liggen dat schelpdieren juist bijdragen aan natuurdoelen’, stelde onderzoeker dr. Aad Smaal van Imares.
Een voorbeeld is het programma Zeeuwse Tong van Wageningen UR, waarbij de kweek van tong en zagers – het visvoer van de tong – wordt gecombineerd met de kweek van algen, die weer als voedsel kunnen dienen voor schelpdieren. Scholten: ‘De vraag naar sea food stijgt en de productieruimte ervan is beperkt, dus we kunnen ook het land gebruiken om het te produceren. Door de landbouw en visserij bij elkaar te brengen, kunnen we kennis delen en tot nieuwe combinaties komen.’ Een ander voorbeeld dat werd geopperd is het inlaten van zeewater in het Grevelingenmeer en het Volkerak, zodat het zilte water zowel de natuurontwikkeling als de mosselteelt ten goede komt. Dat vereist wel een breed gedragen visie op het Deltagebied, plus een regisseur, en die zijn er nog niet.