Nieuws - 8 februari 2007

Erosiekartering vanuit de ruimte

Een Wageningse promovendus heeft een methode ontwikkeld waarmee op satellietbeelden automatisch erosiegeulen kunnen worden herkend. De methode kan helpen om erosie tijdig te ontdekken en bestrijden.

372_nieuws.jpg
Erosieverschijnselen zijn na hevige regenbuien in het veld vaak duidelijk te zien, maar op grotere schaal is het moeilijker vast te stellen waar erosie plaatsvindt. Gebruik van remote sensing met satellieten kan een oplossing bieden.
Ir. Anton Vrieling laat in zijn proefschrift zien dat erosiegeulen in Centraal-Brazilië op satellietbeelden makkelijk herkend kunnen worden aan de manier waarop ze licht weerkaatsen. Hij trainde de computer om geulen te herkennen zonder dat er een mens aan te pas hoeft te komen. Op deze manier kan voor een groot gebied op een snelle manier in kaart gebracht worden waar erosie optreedt.
Door integratie van deze gegevens met andere ruimtelijke gegevens, zoals vegetatiebedekking en geologie, kan vervolgens ook worden bepaald wat de oorzaak van de erosie is. Zo kunnen snel maatregelen getroffen worden.
Erosiedetectie met satellietbeelden is echter niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld doordat de verschijnselen te klein zijn. In dat geval is vaak wel het erosierisico te bepalen. Dat kan door te kijken naar factoren die erosie beïnvloeden, zoals vegetatie, helling, regenval en bodemeigenschappen.
Normaal worden alle gegevens uiteindelijk samengebracht in bestaande erosiemodellen, zegt Vrieling. Maar deze modellen vragen vaak veel data die niet beschikbaar zijn. Ook zijn ze toegespitst op een bepaald gebied. Toch worden ze, volgens Vrieling ten onrechte, ook voor andere gebieden gebruikt. Met de eenvoudigere, locatiespecifieke data-integratiemethoden die Vrieling heeft ontwikkeld kunnen volgens hem de satellietgegevens wel nuttig toegepast worden om erosie in kaart te brengen.
Vrieling denkt dat zijn onderzoek een noodzakelijke stap is in de bestrijding van erosie. ‘Erosie is wereldwijd een belangrijke oorzaak van landdegradatie. Er zijn wel middelen om daar iets tegen te doen, maar dan moet eerst duidelijk zijn waar de grootste problemen optreden. Het gebruik van remote sensing kan daar een belangrijke rol in spelen. Een aantal methodes heb ik behandeld in mijn proefschrift, maar er zijn nog veel meer technieken die interessant zouden kunnen zijn.’ / Koen Moons

Anton Vrieling promoveert op 14 februari bij prof. Leo Stroosnijder, hoogleraar Erosie en bodem- en waterconservering.