Nieuws - 1 januari 1970

Eijsackers: ‘Ik hoef niet op voorpagina’

Prof. Herman Eijsackers was wetenschappelijk directeur van de kenniseenheid Groene ruimte. Als voorzitter van de nieuwe ‘wetenschappelijke adviesraad’ wordt hij de belangrijkste adviseur van de raad van bestuur. De adviesraad gaat aanbevelingen doen over de richting en kwaliteit van het onderwijs en onderzoek van Wageningen UR.

Prof. Herman Eijsackers: ‘De wetenschappelijke adviesraad werkt open en transparant, alle advies-opdrachten en adviezen komen op internet.’ / foto Guy Ackermans

‘Raad’ is een wat groot woord, de wetenschappelijke raad is een driemanschap: naast Eijsackers zitten prof. Pim Brascamp, oud-wetenschapsdirecteur van de kenniseenheid Dier en beoogd voorzitter van het nieuwe centrale onderwijsinstituut van de universiteit erin, en Rudy Rabbinge, dean van de onderzoekscholen van Wageningen UR. Eijsackers: ‘Er is bewust gekozen voor een kleine club. Anders krijg je al snel het beeld van zo’n grijzeherengezelschap, en dat is zeker niet de bedoeling.’
Eijsackers gaat veel deskundigen vanuit verschillende onderdelen van Wageningen UR betrekken bij het opstellen van ‘zijn’ adviezen. ‘Wij zijn niet van plan met zijn drieën alle nota’s te gaan schrijven, integendeel.’ Als de raad van bestuur advies vraagt over een onderwerp zal het driemanschap op zoek gaan naar deskundigen die het advies voor de raad gaan schrijven.

Champagne
De eerste ervaringen met die procedure zijn volgens Eijsackers positief, deskundigen die gevraagd werden voor een advies over kennisketens reageerden erg enthousiast: ‘Hé leuk, er wordt naar onze mening gevraagd. Het waren echte champagnebijeenkomsten, in geestelijke zin dan. Het bruiste en borrelde.’
De wetenschappelijke adviesraad heeft inmiddels met de raad van bestuur een lijst van te behandelen onderwerpen opgesteld. Een ervan is de programmering van het basisonderzoek voor de instituten. Naast geld voor ‘beleidsondersteunend onderzoek’ krijgen de instituten ook budget voor meer fundamenteel onderzoek. De bedoeling daarvan is dat de instituten expertise opbouwen die LNV en Nederland BV in de toekomst nodig hebben. Wageningen UR stelt samen met het ministerie van Landbouw prioriteiten op.
Bij de verdeling van het budget voor 2005 ontbrak een gezamenlijke visie, concludeert de wetenschappelijke adviesraad. Bij de verdeling voor 2006 moet dat anders, adviseert de raad. Vertegenwoordigers van Wageningen UR moeten eerder om de tafel met de top van LNV om samen te praten over de kennis die over tien jaar nodig is. ‘Dat klinkt misschien niet wereldschokkend, nee. Maar de betrokkenen waren erg te spreken over dat plan.’ Het advies is volgens Eijsackers kenmerkend voor de nieuwe raad. Geen grootse visies en scherpe standpunten, maar adviezen over goede strategieën, slimme procedures en werkwijzen. ‘Ik hoef niet met mijn mening op de voorpagina.’

Onderwijsraad
De adviesraad gaat zich ook bezighouden met het onderwijs van Wageningen UR. Zo gaat de raad onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor verschillende masteropleidingen in Wageningen, ook commerciële. Dat roept de vraag op hoe dat te rijmen is met de nieuwe onderwijsraad. ‘Die is inderdaad net van start gegaan. Ik heb met Erica Schaper, de voorzitter van die raad, afgesproken dat we elkaar even de tijd gunnen. Op termijn zou de onderwijsraad een deelraad van de wetenschappelijke adviesraad kunnen worden.’
Nu heeft de Wetenschappelijke adviesraad al één vaste deelraad, het Platform Food & technology. Die gaat onder andere adviseren over investeringen in dure onderzoeksapparatuur.
Voorzitter van die deelraad is een andere gewezen wetenschappelijk directeur van een kenniseenheid, prof. Fons Voragen. Toeval? Of is de wetenschappelijke adviesraad misschien vooral in het leven geroepen omdat de wetenschappelijk directeuren een nieuwe functie moesten krijgen? Eijsackers: ‘Ach, kijk wie er in de raad zitten en hoeveel tijd ze mogen besteden. Rudy Rabbinge was geen wetenschappelijk directeur, Pim Brascamp wel, maar die had echt geen extra baantje nodig naast zijn taken in het onderwijsveld. Ik heb als voorzitter drie dagen per week beschikbaar. Ik ben erg blij met die kans, en denk dat we er echt iets van gaan maken. Kijk over een poosje maar naar de resultaten en beoordeel ons dan maar. Dat kan ook, want we werken open en transparant, alle adviesopdrachten en adviezen komen op internet.’

Korné Versluis


Raad van toezicht
Het hoogste orgaan van Wageningen UR. Kan in noodgevallen bestuurders naar huis sturen. De raad van toezicht speelt een grote rol, maar blijft altijd achter de schermen. De raad van bestuur neemt de verantwoordelijkheid voor alle besluiten. Groen licht van de toezichthouders is onontbeerlijk voor grote investeringen, zoals het herstelplan Focus 2006 en de nieuwbouwplannen.

Raad van bestuur
De dagelijkse leiding van Wageningen UR. Bestaat uit voorzitter dr Aalt Dijkhuizen, vice-voorzitter ir Kees van Ast en rector magnificus prof. Bert Speelman. Formeel zijn de heren bestuurder van drie organisaties. Ze zijn raad van bestuur van Wageningen UR, bestuur van de stichting DLO en college van bestuur van Wageningen Universiteit.

Concernraad
De raad van bestuur met de algemeen directeuren van de kenniseenheden, de directeur van hogeschool Van Hall Larenstein en de directeur van de wettelijke onderzoekstaken. Beslissen samen over onderwerpen die heel Wageningen UR aangaan. Als er in de concernraad meningsverschillen zijn, hakt de raad van bestuur de knopen door.

Kenniseenheden
De organisatieonderdelen waarin delen van de universiteit samenwerken met instituten van DLO. Heten eigenlijk geen kenniseenheid meer, maar sciences group. Er zijn er vijf, Plant, Animal, Environmental, Agrotechnology and Food, en Social sciences group. Kenniseenheden warden vroeger geleid door drie directeuren. Sinds dit voorjaar hebben de sciences groups elk één baas, die bijgestaan wordt door een directeur management.

Onderwijsinstituten
Er zijn er nu nog vier; Maatschappijwetenschappen, Technologie en voeding, Levenswetenschappen en Omgevingswetenschappen. Werken uiteraard alleen voor de universiteit. Prof. Pim Brascamp werkt aan een fusieplan. Dit voorjaar gaan de instituten samen en wordt hij waarschijnlijk de nieuwe baas.

Onderwijsraad
Raad met vertegenwoordigers van hogeschool Van Hall Larenstein en de universiteit. Gaat adviseren over hoe hogeschool en universiteit hun onderwijs op elkaar moeten afstemmen.

Onderzoekscholen
Instituten die de kwaliteit van het onderzoek van de universiteit bewaken. Zijn onder andere verantwoordelijk voor de opleiding van promovendi. Universiteitshoogleraar prof. Rudy Rabbinge is voorzitter van de maandelijkse vergadering van de zes Wageningse onderzoekscholen en treedt op als woordvoerder. Officieel is hij dean.