Nieuws - 1 januari 1970

Een bezwaarschrift tegen instellingsplan universiteit

Een bezwaarschrift tegen instellingsplan universiteit

Eon bezwaarschrift tegen instellingsplan universiteit

Slechts oon universitaire groep heeft formeel aangekondigd bezwaar te maken tegen het instellingsplan, meldt universitair jurist mr Hidzer Gorter. De strekking van het bezwaar is nog niet bekend omdat de klagers tot half augustus de gelegenheid krijgen hun bezwaren te preciseren.

Begin juli heeft de raad van bestuur van Wageningen UR de inhoud van het vastgestelde instellingsplan meegedeeld aan ondermeer de departementsdirecteuren. Zij worden geacht deze informatie door te spelen aan hun leerstoelhouders en medewerkers

Het Algemeen bestuursrecht voorziet in een interne bezwarenprocedure. Medewerkers of organisatorische eenheden die zich gedupeerd voelen of het niet eens zijn met de besluiten moeten dat binnen zes weken na dagtekening van de brief kenbaar maken. Binnen de universiteit buigt dan een commissie onder voorzitterschap van mr Jan Willem Kroon, oud-voorzitter van de universiteitsraad, zich over de bezwaren. De commissie adviseert de raad van bestuur. Het staat het bestuur overigens vrij om dat advies naast zich neer te leggen. Daarnaast buigt een speciale commissie zich over rechtspositionele bezwaren. S.V