Nieuws - 15 januari 2009

DLO WIL MEER UIT DE MARKT HALEN

DLO gaat op zoek naar thema’s, om zijn marktpositie te versterken. ‘We willen de DLO-activiteit robuuster maken om minder gevoelig te worden voor schommelingen in de markt.’

Dat meldt bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen, verantwoordelijk voor de ‘Langetermijnpositionering DLO’, een van de speerpunten uit het beleidsplan 2007-2010.
In december is het perspectief van DLO wat concreter geworden. De concernraad en de raad van bestuur hebben zes zogeheten marktvelden benoemd. Eerst zijn daarvoor de belangrijkste competenties van DLO benoemd, dat waren er meer dan vijftig. Vervolgens is de markt voor DLO in kaart gebracht, door 150 zogenoemde product-marktcombinaties aan te wijzen. Dat resulteerde in zes gebieden waarin DLO sterk is en die een grotere omzet kunnen leveren: vanaf 2015 minimaal 50 miljoen euro per jaar.
Dijkhuizen: ‘Het gaat om toepassing van genomics voor plant, dier en mens, voedselproductie in de eenentwintigste eeuw, biobased, voeding en gezondheid, beheer en kwaliteit van zoet water, en landschap en ruimte. Voor eind februari wordt ieder thema uitgewerkt in een businessplan. En het kan natuurlijk ook nog zijn dat mensen andere veelbelovende velden zien dan wij hebben geïdentificeerd. Die sluiten we niet uit.’
Volgens universiteitshoogleraar Rudy Rabbinge moeten we ervoor waken dat DLO niet loskomt van de universiteit. ‘Wageningen UR is nu succesvol, dankzij de integratie van DLO en universiteit. Bedrijven willen samenwerken met hoogleraren die cutting edge zijn. Dat zie je bij Pierre de Wit of Jan Bakker, zij excelleren met fundamenteel en toegepast onderzoek. Bij de kenniseenheden waar die twee zijn geïntegreerd boeken we de grootste successen: Plant en Maatschappijwetenschappen.’
Volgens Dijkhuizen is van zo’n tegenstelling geen sprake. ‘De marktvelden voor DLO zijn niet bedoeld om DLO los te weken van of een andere kant op te laten gaan dan de universiteit. Integendeel. Het gaat erom dat we binnen het brede DLO-terrein op een aantal velden mogelijke extra kansen pakken om onze marktpositie te vergroten en te versterken. Daarbij zal op elk veld juist heel intensief met de universiteit moeten worden samengewerkt, anders redden we het nooit zo'n omzet bij DLO te realiseren.’