Nieuws - 12 juni 2013

Biobekers niet beter voor het milieu

Biobekers zijn niet beter voor het milieu dan plastic bekertjes. Toch wil Wageningen UR op termijn graag biobekers invoeren. Dat is namelijk goed voor het imago.

biobeker-pla-beker.jpg
De huidige generatie biobekers doet het op de meeste milieu-indicatoren niet beter dan de plastic (polystyreen) bekers die we nu gebruiken. tot dat ondubbelzinnige antwoord komen Jose Potting en collega's (Milieusysteemanalyse) na een twee jaar durende studie. De onderzoekers onderwierpen de plastic beker, de bioplasticbeker (van polymelkzuur) en de biopapieren beker met bioplastic coating aan een uitvoerige levenscyclusanalyse. Dat wil zeggen dat de milieubelasting van de bekers 'van de wieg tot het graf' is doorgelicht. Het 'graf' staat hier voor verbranden, recyclen, composteren of anaeroob vergisten.
Momentopname
De resultaten zijn opmerkelijk. Op slechts twee van de elf indicatoren scoort de biobeker duidelijk beter dan het plastic broertje: grondstofuitputting en klimaatverandering. Beide liggen voor de hand. De plastic beker wordt van fossiele brandstof gemaakt, een grondstof die eindig is en bij verbranding bijdraagt aan de uitstoot van kooldioxide. Biobekers worden van mais of suiker gemaakt.
Toch is het volgens Potting niet mogelijk om een voorkeur uit te spreken voor plastic of biobekers. Voor de milieuanalyse van elke levensfase zijn expres meerdere datasets gebruikt om de onzekerheid in de resultaten in kaart te brengen. Dat leidt tot resultaten met een grote spreiding die niet eenduidig te interpreteren zijn als beter of slechter. De resutaten zijn bovendien een momentopname.
Nieuwe beker
Voor alle bekers geldt volgens Potting dat er nog veel verbeteringen mogelijk zijn. De techniek voor met name de productie van biobekers staat nog in de kinderschoenen. De verwachting is dat biobekers in de toekomst beter gaan scoren, bijvoorbeeld door ze te maken uit agrarische reststromen. Dat levert een ander milieuplaatje op.
Ondanks de magere rapportcijfers wil Wageningen UR op termijn graag overstappen op biobekers. Dat is niet alleen goed voor het imago, Wageningse onderzoekers spelen ook een actieve rol in de ontwikkeling van biobekers. Onderzoekers van Food & Biobases Research ontwikkelden onlangs de eerste biobeker voor warme drank. Het ding is evenwel nog niet op de markt.
Eigen mok
De biobekerstudie vergeleek wegwerpbekers ook met het gebruik van een eigen mok. Veel medewerkers van Wageningen UR gebruiken zo'n mok. De mok springt er milieutechnisch gezien pas gunstig uit als je hem zelden (na 5-6 keer gebruik) wast. Hergebruik is volgens Potting sowieso een goed advies. Hergebruik reduceert de milieudruk aanzienlijk, of het nu om een plastic bekertje gaat of een mok.