Nieuws - 8 februari 2001

Zodiac blijft in Wageningen

Zodiac blijft in Wageningen

Speelman: interfaculteit mag niet ten koste gaan van kenniseenheid

De raad van bestuur wil niet dat de eventuele vorming van een interfaculteit dierwetenschappen en diergezondheid van Utrecht en Wageningen ten koste gaat van de samenwerking binnen de kenniseenheid Dier. Volgens rector prof. dr. ir. Bert Speelman hebben geruchten over een mogelijk vertrek van Zodiac naar Utrecht geen grond. De raad van bestuur zou een vertrek nooit accepteren en het is, aldus de rector, ook niet aan de orde. Bij een bijeenkomst in Utrecht over de vorming van de kenniseenheid Dier benadrukte ook de decaan van de veterinaire faculteit dat het niet de studenten, maar de docenten zullen zijn die gaan reizen.

In het departement Dierwetenschappen zijn veel onderzoekers sceptisch over samenwerking met ID-Lelystad. Ze zijn bang overgenomen te worden en zien als voordeel van de fusie met Utrecht dat de universitaire groepen sterker staan tegenover ID-Lelystad.

"De raad van bestuur heeft niet de indruk dat er een aperte aversie bestaat tegen samenwerking met ID-Lelystad. Maar ik begrijp wel waar de zorg vandaan komt. De vrees bij Zodiac is gevoed door een oude nota waarin werd geopperd een deel van het onderwijs en onderzoek naar Lelystad over te brengen. Die nota had beter niet geschreven kunnen worden, maar daardoor ontstond in Wageningen de angst dat ze zouden worden ingelijfd door Lelystad. Ik heb toen ook al gezegd dat die vrees onterecht is. Zodiac blijft in Wageningen, dat staat voor ons niet ter discussie. Maar dat laat onverlet dat Wageningen, Lelystad, Utrecht en het praktijkonderzoek elkaar veel te bieden hebben. De Europese veehouderij is volop in discussie. Daar ligt een geweldige taak voor Wageningen UR in de volle breedte, samen met de veterinaire faculteit.

Het ligt voor de hand dat de kenniseenheid op zoek gaat naar een geschikte organisatievorm voor de samenwerking; niet alleen om die problemen het hoofd te bieden, maar ook om de veehouderij een uitdagend perspectief te bieden. Er zullen nieuwe vormen van landbouw moeten worden vormgegeven en de kenniseenheid Dier is bij uitstek toegerust om daar op alle niveaus een bijdrage aan te leveren.

Het interessante voor de universitaire groepen is dat die nieuwe veehouderij om fundamenteel onderzoek vraagt en dat de partner die dat soort vragen mede kan formuleren straks 'om de hoek' zit. Vergeet niet dat er geld is voor het ontwikkelen van strategische expertise en dat binnen de kenniseenheid kan worden geformuleerd op welke thema's dat kan worden ingezet.

Wat voor ons belangrijk is, is dat de kenniseenheid bestaat uit vier spelers: twee universiteiten en twee bv's. De vorming van die kenniseenheid zal niet worden gefrustreerd door de vorming van een interfaculteit. De vraag moet zijn: hoe kan vanuit Wageningen UR worden samengewerkt met Utrecht? Wij vinden de interfaculteit een interessant plan, maar het mag niet verstorend werken. Wij werken aan een Kamerbreed ondersteund plan voor de vorming van ??n Wagenings kenniscentrum: Wageningen UR. Dat gaat voor, first things first."

Wat betekent dat voor de vorm van een mogelijke interfaculteit?

"Wat daarin voor ons als een paal boven water staat, is dat dierwetenschappen in Wageningen blijft. Geruchten die dat tegenspreken zijn buitengewoon nadelig. Zo'n uitkomst is voor ons uiteraard niet acceptabel. Dan is er geen win-win-situatie. Utrecht ziet jaarlijks een hoop studenten die uitgeloot zijn voor Diergeneeskunde vertrekken naar andere universiteiten. Daar is ze niet blij mee. Wij kunnen best wat extra studenten gebruiken. Aan de andere kant heeft Utrecht ons nodig voor het geven van onderwijs in een aantal richtingen en wij kunnen ook putten uit de Utrechtse poel van know how en kennis. Een samenwerkingsverband moet zo zijn vormgegeven dat we er allebei iets mee opschieten. Onze juristen bekijken op dit moment wat kan en wat niet."

De zo?logische leerstoelgroepen maken zich zorgen over de vorming van een interfaculteit. Ze verzorgen nu veel onderwijs voor de opleidingen Biologie en Voeding van de mens en zijn bang dat zij in de knel komen in een dierkundige interfaculteit. Terecht?

"Die groepen moeten de ruimte houden om hun missie waar te maken. Alle leerstoelen van Dierwetenschappen zijn nu via onderwijs- en onderzoeksinstituten ingebed in de rest van de universiteit. Dat willen wij niet kwijt. Ik kan me wel voorstellen dat we bijvoorbeeld de organisatie van het onderwijs zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. De leerstoelgroepen van Dierwetenschappen moeten wel kunnen blijven bijdragen aan het onderwijs van andere studierichtingen. Wij willen niet dat een interfaculteit een soort kasteel wordt met een slotgracht en hoge muren. Dat past niet in de Wageningse onderwijsgedachte, waar we immers terecht prat gaan op de talloze dwarsverbanden tussen de disciplines. Wij willen juist barri?res voor samenwerking opheffen."

Korn? Versluis