Nieuws - 31 augustus 2009

Wij willen natuur waar wat te doen valt

Natuurbeheerders moeten meer luisteren naar wat de burger wil. En die wil meer natuur waar je wat kunt doen. De sterke nadruk op ecologisch beheer is te eenzijdig.

Dat is de stellige overtuiging van promovendus Arjen Buijs. Hij baseert dat op onderzoek naar het beeld dat wij Nederlanders hebben van onze natuur. Die beelden wijken deels af van wat natuurbeheerders voor ogen hebben met natuur en het beheer ervan. Beheerders kijken vooral naar het geheel, de ecologie en de habitats. Burgers hebben vaak meer oog voor de individuele planten en dieren. Beheerders baseren zich op hun kennis, burgers op hun beleving van de natuur. En dat botst. 'Beheerders moeten zich veel meer bewust zijn van wat burgers willen', denkt Buijs. Ze wekken soms de indruk dat ze de waarheid in pacht hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo.'
Natuurbeheer in ons land is gebaseerd op het beeld van de natuur als wildernis. De nadruk ligt op de ecologie. Natuur moet daarbij vooral zijn eigen gang gaan en ingrijpen is in beginsel ongewenst. Burgers willen meer diversiteit in de natuur. Natuur waar naast ecologie ook de schoonheid, beleefbaarheid en toegankelijkheid belangrijk zijn. Buijs pleit voor een betere afweging van de ecologische en de maatschappelijke belangen van natuurgebieden.
'De maatschappelijke waarde van delen van de Veluwe bijvoorbeeld of het Groene Hart is waarschijnlijk groter dan de ecologische waarde. Daar moet de nadruk dan ook liggen op aantrekkelijke, toegankelijke natuur.' Buijs denkt dat natuurorganisaties kansen missen. 'De natuur is af en toe wel heel heilig. Natuurorganisaties maken zich kwetsbaar als ze niet naar de burger luisteren. Natuurlijk is natuurbescherming belangrijk, maar als je op de langere termijn draagvlak wilt houden, moet je zorgen dat je niet als de milieumaffia kunt worden weggezet.'/RK