Nieuws - 1 januari 1970

Wetenschappers eerder betrekken bij voorbereiding EU-milieubeleid

Wetenschappers eerder betrekken bij voorbereiding EU-milieubeleid

Wetenschappers eerder betrekken bij voorbereiding EU-milieubeleid

Wetenschappers moeten in een veel vroeger stadium worden betrokken bij de
totstandkoming van Europese milieuwetgeving en daarvan afgeleide nationale
regelgeving. De nitraat- en habitatrichtlijnen zijn pijnlijke voorbeelden
van hoe het niet moet. Dat zegt hoogleraar Bodeminventarisatie en
landevaluatie prof. Johan Bouma.
De Nitraat- en habitatrichtlijnen zijn ontwikkeld met veel te weinig
inspraak van de Nederlandse regering, omdat zij de gevolgen ervan heeft
onderschat, stelt Bouma. De hoogleraar, tevens werkzaam bij de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), adviseert de
regering om eerder bij milieuonderzoekers aan te kloppen voor informatie en
advies, zodat Nederlandse politici beter voorbereid in Brussel de
Nederlandse belangen hoog kunnen houden. Zeker ook omdat de Europese
Commissie erg actief is op het gebied van milieuwetgeving.
In 'The Netherlands journal of Agriculture' wijst Bouma erop dat de
Nederlandse regering steeds achter de feiten aan loopt; Zo probeerde ze de
strenge Europese habitatrichtlijn te verzachten voor Nederland, maar het
Europese Hof weigerde dit. De nitraatrichtlijn is ook een pijnlijk
voorbeeld: Die is tot stand gekomen zonder dat de Nederlandse regering wist
hoe groot de mestproblematiek van Nederlandse boeren wel niet was, en
waardoor grote investeringen nodig bleken om de nitraatemissie via mest
terug te dringen, zoals de nieuwe Europese wetgeving voorschrijft.
Zeven jaar de invoering van de Europese nitraatrichtlijn blijkt ook dat
Nederland een potje heeft gemaakt van de uitvoering ervan: De regering
heeft een ingewikkeld nitraat-boekhoudsysteem voor boeren ontwikkeld, met
als resultaat onvoldoende beperking van nitraatemissies, en daarnaast is de
inspraak van boeren bij het mestbeleid tot nu toe minimaal.
Bouma pleit ervoor dat de Nederlandse regering in alle volgende gevallen
dat de Europese Commissie milieurichtlijnen voorbereidt, op dezelfde manier
te werk gaat als bij de ontwikkeling en implementatie van de Europese
waterrichtlijn, die strengere eisen stelt aan ondermeer de waterkwaliteit.
Voordat deze richtlijn er was, was er in Nederlands intensief overleg
tussen beleidsmakers en wetenschappers. Ook waterbeheerders, industrie en
andere belanghebbenden zijn vroeg erbij betrokken. De Europese richtlijn is
vervolgens ontwikkeld met veel inspraak van de goed ingelichte Nederlandse
regering, en de implementatie van de richtlijn gaat hier nu vrij soepel
vergeleken met andere Europese landen. | H.B.