Nieuws - 8 februari 2007

Weidevogels willen vochtige weide

Weidevogels hebben een voorkeur voor vochtig grasland. Daarmee moet bij het weidevogelbeheer rekening worden gehouden, vinden onderzoekers van de leerstoelgroep Natuurbeheer en plantenecologie.

Agrarisch natuurbeheer wordt in Nederland op verschillende manieren gestimuleerd. Boeren kunnen bijvoorbeeld een standaardvergoeding krijgen als ze laat maaien om weidevogelnesten te beschermen, maar ze kunnen ook een prestatiebeloning krijgen voor het aantal nesten op hun perceel. Ir. Jort Verhulst, dr. David Kleijn en prof. Frank Berendse vergeleken deze twee methodes.
Het resultaat komt overeen met de uitkomsten van eerdere studies naar weidevogelbeheer, vertelt Verhulst. Op de percelen met weidevogelbeheer vonden ze meer territoria die geschikt zijn voor de weidevogels, en er werden meer tureluurs gesignaleerd. Maar het aangepaste beheer leverde geen overvloed aan weidevogels op. De kievit, zo bleek ook weer uit deze studie, geeft de voorkeur aan het kort gehouden gras van de percelen zonder weidevogelbeheer.
Wat de nieuwe studie volgens de onderzoekers wel laat zien, is dat de positieve effecten van de maatregelen eerder het gevolg zijn van waterbeheer dan van weidevogelbeheer. 'De verschillen in de grondwaterstand en de bodemvochtigheid gaven een betere verklaring voor de aantallen weidevogels dan het weidevogelbeheer', vertelt Verhulst.
Bij de inrichting van het weidevogelbeheer moet dus met het waterbeheer rekening gehouden worden, vindt Verhulst. Dat kan door op weidevogelbeheer in te zetten op die plekken waar de grondwaterstand hoog is, maar ook door de waterstand op percelen te verhogen. Verhulst: 'Het heeft ook een indirecte invloed, want het aantal regenwormen en emelten - voedsel voor weidevogels - neemt bij een hogere grondwaterstand ook toe.'