Nieuws - 1 januari 1970

Wageningse ecologen verontrust over dreigende stop natuurstatistieken

Wageningse ecologen verontrust over dreigende stop natuurstatistieken


Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dreigt te stoppen met het werk
voor de statistieken over de Nederlandse natuur. Wageningse ecologen
reageren verontrust. ,,Wat moet je zonder gegevens?''
Het CBS speelt een centrale rol in de natuurstatistieken, vertelt dr Ruud
Foppen van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het CBS is de
hoofdverantwoordelijke voor de verwerking van de vele formulieren die
worden verzameld door bijvoorbeeld de vrijwillige vogelaars van Sovon
Vogelonderzoek Nederland en de vrijwillige plantendetermineerders van
Stichting Floron. Daarnaast is het CBS volgens Foppen van Sovon vooral van
belang omdat het de onafhankelijkheid van de cijfers garandeert, het een
garantie biedt voor de kwaliteit van de cijfers, en het ondersteuning
levert voor de meetnetten.
Ecologen binnen Wageningen UR gebruiken de databestanden van het CBS
veelvuldig voor hun onderzoek. Het Natuurplanbureau gebruikt ze voor het
maken van de beleidsevaluaties in de Natuurbalans en de Natuurverkenning.
Prof Frank Berendse gebruikt op dit moment weidevogelgegevens over een
periode van soms wel twintig jaar om te zien of beheersovereenkomsten voor
agrarisch natuurbeheer van invloed zijn op de vogelstand. Onderzoekers van
Alterra Texel gebruiken de vogelgegevens op dit moment voor het grote
onderzoek EVA II naar de gevolgen van de schelpdiervisserij.
Wageningse ecologen zijn verontrust. ,,Voor het natuuronderzoek is dit
dramatisch'', reageert dr Joop Schaminée op de plannen die het CBS onlangs
ontvouwde in het Concept Meerjarenplan 2004-2008. ,,Wat moet je zonder
gegevens?'' Volgens Berendse is Nederland samen met Groot Brittannië het
enige land ter wereld dat zulke langetermijngegevens heeft over de natuur.
,,Zulke datasets leveren prachtige gegevens op, zoals of er een positieve
verandering is te zien na het instellen van agrarisch natuurbeheer.'' En de
wadecologen op Texel verzamelen weliswaar zelf gegevens over zeehonden en
kwelders, vertelt vestigingsleider dr Han Lindeboom, maar ze zijn voor
bijvoorbeeld de gegevens van eidereenden en scholeksters wel afhankelijk
van CBS-statistieken.
Wat er nu gaat gebeuren, is nog ongewis. Sovon en Floron willen graag
verder met het onafhankelijke en degelijke CBS, vertelt Foppen, maar als
dat niet lukt is ook het Natuurplanbureau in beeld. Drs Bram ten Cate,
secretaris van het Natuurplanbureau, reageert afhoudend. ,,Wij zijn geen
meetbureau.'' |
M.W.