Nieuws - 12 april 2007

‘Wageningen moet zich ontfermen over weidevogel’

Wageningen UR bekommert zich nauwelijks om de weidevogel, constateert docent Ariën Baken van hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden. ‘Er is geen instituut dat de verantwoordelijkheid op zich neemt, terwijl Wageningen UR toch een expertisecentrum voor weidevogelbeheer zou moeten zijn.’

603_nieuws.jpg
Baken is de stuwende kracht – manusje van alles, zegt hij zelf – achter het bekroonde gebiedsplan voor het Zuidelijk Westerkwartier, de grensstreek van Groningen met Friesland. In het plan is de samenwerking vastgelegd tussen de boeren van agrarische natuurvereniging De Eendracht en Staatsbosbeheer. Het gebiedsscenario voorziet in maatregelen voor een compleet ecologisch systeem van open graslanden voor weidevogels.
Het Zuidelijk Westerkwartier is een overgangsgebied van zandruggen met elzensingels naar veen en kleigronden. De diversiteit maakt het landschap geschikt om het effect van ingrepen voor de weidevogelpopulatie in de verschillende polders met elkaar te vergelijken. ‘Daarbij komt dat de mensen uit de streek van oudsher zeer betrokken zijn bij de natuur.’
De grootste bedreigingen voor de weidevogel in het gebied zijn, naast ontwatering, de stijgende predatiedruk en verzuring van de grond. ‘Door kap van solitaire bosjes, het verplaatsen van elzensingels en mozaïekbeheer proberen we de roofvogeldruk te verminderen. Honden, katten en vossen houden we op afstand met een geurstof’, legt Baken uit.
Het terugdringen van de verzuring vereist echter meer onderzoek. Onder meer het tekort aan ruige stalmest heeft invloed op de bodemgesteldheid. Meer structuur en minder eiwitten in het voer zouden de bemesting van het land verbeteren, en dat is weer gunstig voor de weidevogel, redeneert Baken.
De totstandkoming van het gebiedsplan toont vooral de betrokkenheid van de deelnemers, meent Baken, en de eerste weidevogelresultaten zijn bemoedigend. Maar om de vragen achter de praktijk goed te kunnen beantwoorden is volgens hem een interdisciplinaire aanpak nodig van landbouw, milieukunde en diermanagement. Wageningen UR zou daarin het voortouw moeten nemen. ‘De weidevogels belichamen ruwweg zestig jaar cultuurhistorie en zijn onze internationale verantwoordelijkheid. Dat kunnen we toch niet zomaar laten lopen?’