Nieuws - 8 februari 2001

Wageningen UR in vijf eenheden

Wageningen UR in vijf eenheden

Wageningen UR gaat bestaan uit vijf kenniseenheden. In de clusters Groene ruimte, Dier, Plant, Maatschappijwetenschappen en Agrotechnologie en voeding werken de leerstoelgroepen van de universiteit samen met de bijpassende researchinstituten van DLO. Voor de zomer van 2001 wil het college van bestuur de vijf kenniseenheden elk een eigen bestuur geven. Nu overleggen de directeuren van de departementen van de universiteit en de instituten van DLO al regelmatig met elkaar over samenwerking, maar volgens de bestuursreglementen bestaan de kenniseenheden nog niet.

De delen van de universiteit en DLO houden een eigen positie in de kenniseenheden, maar het bestuur wordt verantwoordelijk voor het financi?le resultaat van de twee partners. De geldstromen van beide partners blijven gescheiden en het personeel blijft in dienst van de universiteit of DLO. DLO blijft zich richten op strategisch onderzoek voor overheid en bedrijfsleven, de universiteit neemt naast onderwijs het fundamenteel onderzoek voor haar rekening.

Hierbij treft u een schema aan met de indeling van de vijf kenniseenheden. Bij de kenniseenheden staan de leerstoelgroepen zoals die er na de reorganisatie van de universiteit (2003) uitzien. Niet genoemd zijn de centrale diensten. Bij de researchinstituten staan ook alleen de onderzoeksafdelingen genoemd.

De fusie van de hoofdkantoren van de universiteit en DLO is achter de rug. De medewerkers van DLO zijn ingetrokken in het bestuurscentrum aan de Costerweg. Voor de ondersteunende taken zoals het computerbeheer en het beheer van gebouwen en terreinen wordt een facilitair bedrijf gevormd. Deze reorganisatie is nog in discussie.

Wageningen UR is bereikbaar via ??n nummer: (0317) 477477

Kenniseenheid Agrotechnologie en voeding

Departement Agrotechnologie en voedingswetenschappen

Hoogleraar-directeur: prof. dr. ir. A.G.J. Voragen

Medewerkers: 669

Leerstoelgroepen / hoogleraar:

Sectie Agrotechniek en -fysica

- Agrarische bedrijfstechnologie / Speelman

- Bodemtechnologie / Perdok

- Meet-, regel- en systeemtechniek / Van Straten

Laboratorium voor Biochemie

- Moleculaire enzymologie / Laane

Laboratorium voor Biofysica

- Biofysica / vacature, vervangt Schaafsma en Bot

Laboratorium voor Fysische chemie en kollo?dkunde

- Fysische chemie en kollo?dkunde / Cohen Stuart

Sectie Levensmiddelenleer

- Productontwerpen en kwaliteitskunde / Jongen

- Levensmiddelenchemie / Voragen

- Levensmiddelenfysica / Van der Linden

- Levensmiddelenhygi?ne en -microbiologie / Rombouts (Levensmiddelenhygi?ne), Terpstra (Consumententechnologie en productgebruik)

Laboratorium voor Microbiologie

- Microbiologie / Vos

Sectie Milieutechnologie

- Milieutechnologie / Rulkens

Laboratorium voor Organische Chemie

- Organische chemie / S?dholter

Sectie Proceskunde

- Proceskunde / Tramper

- Levensmiddelenproceskunde / Boom

Sectie Toxicologie

- Toxicologie / vacature

Sectie Voeding en Gezondheidsleer

- Metabole functies / vacature

- Humane voeding en epidemiologie / Kok

- Voeding en gezondheidsleer / Hautvast

Sectie Wiskunde

- Kwantitatieve wiskundige modellen en statistiek / vacature

ATO

Directeur: dr. M.J.J.M. van Kemenade

Omzet: 56 miljoen gulden

Medewerkers: 450

Locatie: Bornsesteeg 59, Wageningen

Telefoon: (0317) 47 50 00

Business-units:

+ Hernieuwbare grondstoffen

+ Voedsel en voedselverwerking

+ Agro- en industri?le productieketens

Rikilt

Directeur: dr. ir. C.D. de Gooijer

Omzet: 29 miljoen gulden

Medewerkers: 175

Locatie: Bornsesteeg 45, Wageningen

Telefoon: (0317) 47 54 00

Het keuringsinstituut Rikilt is het enige dat juridisch een stichting blijft. De andere instituten zijn sinds kort een bv.

Afdelingen:

+ Natuurlijke inhoudsstoffen, residuen en contaminanten

+ Kwaliteitsbewaking

+ Veiligheid en gezondheid van voedsel

Imag

Directeur: ir. A.A. Jongebreur

Omzet: 31 miljoen gulden

Medewerkers: 170

Locatie: Mansholtlaan 10-12, Wageningen

Telefoon: (0317) 47 63 00

Afdelingen:

+ Technologie open teelten

+ Technologie dierhouderij

+ Technologie beschermde teelten

+ Geavanceerde systemen

Kenniseenheid Dier

Departement Dierwetenschappen

Hoogleraar-directeur: prof. dr. ir. E.W. Brascamp

Medewerkers: 233

Leerstoelgroepen / hoogleraar:

- Celbiologie en immunologie / Savelkoul

- Dierlijke productiesystemen / Van der Zijpp

- Diervoeding / Tamminga

- Experimentele dierkunde / Van Leeuwen

- Fokkerij en genetica / Brascamp

- Fysiologie van mens en dier / Van der Heide

- Dierhouderij / Kemp (adaptatiefysiologie), Spruijt (ethologie)

- Visteelt en visserij / Verreth

ID-Lelystad en Rivo

Directeur: prof. dr. H. de Vries

Omzet: 120 miljoen gulden

Medewerkers: 800

Hoofdlocatie ID-Lelystad: Edelhertweg 15, Lelystad

Telefoon: (0320) 23 82 38

Hoofdlocatie Rivo: Haringkade 1, IJmuiden

Telefoon: (0255) 56 46 46

Het visserij-instituut Rivo is een divisie van het instituut voor dierhouderij en diergezondheid ID-Lelystad.

Divisies:

+ Infectieziekten en ketenkwaliteit

+ Dier en omgeving

+ Wettelijke en dienstverlenende taken

+ ID-TNO diervoeding

+ RIVO

+ Producten

Praktijkonderzoek Veehouderij

Directeur: ir. G.N. Kok

Omzet: ca. 50 miljoen gulden

Medewerkers: 180

Hoofdlocatie: Runderweg 6, Lelystad

Telefoon: (0320) 29 32 11

Na fusie van instellingen voor dierkundig praktijkonderzoek ontstaat ??n instituut, dat een plaats krijgt onder de koepel van DLO.

Divisies:

+ Rundvee Schapen Paarden, Bedrijf en Omgeving

+ Rundvee Schapen Paarden, Dier en Productieketen

+ Varkens

+ Pluimvee, Nertsen en Konijnen

Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht

Wageningen UR werkt binnen de kenniseenheid Dier nauw samen met deze Utrechtse partner.

Kenniseenheid Maatschappij

Departement Maatschappijwetenschappen

Directeur: dr. P. de Visser

Medewerkers: 300

Leerstoelgroepen / hoogleraar:

- Agrarische bedrijfseconomie / Huirne

- Agrarische economie en plattelandsbeleid / Oskam

- Agrarische geschiedenis / Van der Kooij

- Bedrijfskunde / Omta

- Communicatie- en innovatiestudies / Van Woerkum

- Economie van consumenten en huishoudens / Brink

- Marktkunde en consumentengedrag / vacature

- Milieubeleid / Mol

- Milieu-economie en natuurlijke hulpbronnen / Van Ierland

- Ontwikkelingseconomie / Kuyvenhoven

- Operationele analyse en logistiek / Beek

- Recht en bestuur / vacature

- Rurale ontwikkelingssociologie / Long

- Rurale sociologie / Van der Ploeg

- Sociologie van consumenten en huishoudens / Niehof

- Technologie en agrarische ontwikkeling / Richards

- Toegepaste filosofie / Korthals

- Toegepaste informatiekunde / Beulens

LEI

Directeur: prof. dr. ir. L.C. Zachariasse

Omzet: 45 miljoen gulden

Medewerkers: 300

Hoofdlocatie: Burgemeester Patijnlaan 19, Den Haag

Telefoon: (070) 330 83 30

Onderzoeksafdelingen:

+ Algemeen economisch onderzoek en statistiek

+ Structuuronderzoek

+ Landbouw

+ Tuinbouw

+ Visserij

Kenniseenheid Groene ruimte

Departement Omgevingswetenschappen

Hoogleraar-directeur: prof. dr. L. Brussaard

Medewerkers: 429

Leerstoelgroepen / hoogleraar:

- Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer / Scheffer

- Erosie en bodem- en waterconservering / Stroosnijder

- Irrigatie en waterbouwkunde / Vincent

- Meteorologie en luchtkwaliteit / Holtslag

- Milieusysteemanalyse / Hordijk

Laboratorium Bodemkunde en geologie

- Bodemvorming en ecopedologie / Van Breemen

- Bodeminventarisatie en landevaluatie / Bouma (tijdelijk vervuld door Smaling)

Sectie Bodemkwaliteit

- Bodembiologie en biologische bodemkwaliteit / Brussaard

- Bodemscheikunde en chemische bodemkwaliteit / Van Riemsdijk

Sectie Bosbouw

- Bosbeleid en bosbeheer / Schanz

- Bosteelt en bosecologie / Mohren

Laboratorium voor Geo-informatiekunde en remote sensing

- Geo-informatiekunde / Bregt

- Remote sensing / De Jong

Sectie Natuurbeheer

- Natuurbeheer en plantenecologie / Berendse

- Natuurbeheer in de tropen en ecologie van vertebraten / Prins

Laboratorium voor Ruimtelijke planvorming

- Landschapsarchitectuur / Kerkstra

- Landgebruiksplanning / Van der Valk

- Sociaal-ruimtelijke analyse van landgebruik met bijzondere aandacht voor recreatie en toerisme / Dietvorst

Sectie Waterhuishouding

- Hydrologie en kwantitatief waterbeheer / Troch

- Bodemnatuurkunde en grondwaterbeheer / Feddes

Alterra

Directeur: dr. A.N. van der Zande

Omzet: 86 miljoen gulden

Medewerkers: 575

Locatie: Droevendaalsesteeg 3, Wageningen

Telefoon: (0317) 47 47 00

Afdelingen:

+ Bodem en landgebruik

+ Centrum voor geo-informatie

+ Ecologie en milieu

+ Ecologie en ruimte

+ Ecologie en samenleving

+ Landschap en ruimtegebruik

+ Water en milieu

Ilri

Het International Institute for Land Reclamation and Improvement (Ilri) valt nu nog onder het ministerie van LNV maar wordt na fusie onderdeel van Alterra.

Kenniseenheid Plant

Departement Plantenwetenschappen

Hoogleraar-directeur: prof. dr. ir. E. Jacobsen

Medewerkers: 428

Leerstoelgroepen / hoogleraar:

- Biologische bedrijfssystemen / Van Bruggen

- Biosystematiek / vacature

- Tuinbouwproductieketens / Van Kooten

- Entomologie/ Van Lenteren

- Genetica / Hoekstra

- Fytopathologie / De Wit

- Moleculaire biologie / Bisseling

- Nematologie / Bakker

- Plantencelbiologie / vacature

- Plantenfysiologie / Van der Plas

- Plantenveredeling / Jacobsen

- Gewas- en onkruidecologie / Kropff, Struyk

- Plantaardige productiesystemen / Rabbinge

- Virologie / Goldbach

- leerstoel Maatschappelijke aspecten van de biologische landbouw / Goewie

Plant Research International

Directeur: dr. ir. N.G. Hogenboom

Omzet: 103 miljoen gulden

Medewerkers: 850

Hoofdlocatie: Droevendaalsesteeg 1, Wageningen

Telefoon: (0317) 47 70 01

Business units:

+ Genomics

+ Celcybernetica

+ Plantontwikkeling en -reproductie

+ Biodiversiteit en identiteit

+ Bio-interacties en plantgezondheid

+ Genetica en veredeling

+ Gewas- en productie-ecologie

+ Agrosysteemkunde

+ Centrum voor biometrie

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO)

Directeur: dr. C.M. Colijn-Hooymans

Omzet: ca. 100 miljoen gulden

Medewerkers: ruim 700

Hoofdlocatie: Bornsesteeg 47, Wageningen

Telefoon: (0317) 47 83 00

Het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in oprichting wordt na fusie ??n instituut, dat een plaats krijgt onder de koepel van DLO.

Sectoren:

+ Glastuinbouw, Naaldwijk

+ Akkerbouw, groene ruimte, vollegrondsgroenten, Lelystad

+ Bomen, Boskoop

+ Bollen, Lisse

+ Fruit, Randwijk

+ Paddestoelen, Horst

+ Bijen, Hilvarenbeek

IAC

directeur: ir. P.L. Gooren

Medewerkers: 75

Locatie: Lawickse Allee 11, Wageningen

Telefoon: (0317) 49 01 11

Het Internationaal Agrarisch Centrum, nu nog onderdeel van LNV, valt na fusie direct onder de raad van bestuur van Wageningen UR en wordt niet ingedeeld bij een van de kenniseenheden.

Een kopieerbare versie van dit organisatieschema is op te vragen bij de afdeling Communicatie en Public Affairs van Wageningen UR, telefoon (0317) 484472.