Nieuws - 5 februari 2009

WAGENINGEN SWAMPUS

In Resource 15 is aandacht besteed aan de plasvorming op Droevendaal, met name rond Atlas. Hulde voor de foto van Wopke van der Werf en zijn commentaar. Wageningen Swampus en Climate Proofing Atlas zijn goede vondsten!
Minder enthousiast zijn we echter over de voorstelling van zaken die wordt gegeven in het berichtje op pagina 4: de informatie die hier wordt verstrekt is onvolledig. Als medewerkers van het Centrum Water & Klimaat van de Environmental Sciences Group (ESG), en als bewoners van het Atlasgebouw hebben wij met stijgende verbazing de stelselmatige vernieling van de bodemstructuur van de bovengrond rondom Atlas gevolgd, deze hoofdschuddend besproken en gefotografeerd. Want hoe kan zoiets gebeuren?
Het gebied waar Wageningen Campus zich bevindt wordt gekenmerkt door kwel uit de hogergelegen stuwwal Wageningen-Ede. Het is een oud probleem, want al eerder kampten de nabijgelegen hockeyvelden met structurele wateroverlast. Deze is toen bezworen door de terreinen op te hogen. Waar nu Atlas staat stonden vroeger kassen, omgeven door vele sloten die het kwelwater afvoerden. Het grondwater staat hier zeer ondiep, zo’n twintig tot dertig centimeter onder het maaiveld. Deze sloten zijn gedempt, maar ze waren destijds niet voor niets aangelegd, dus dat was vragen om problemen. Al snel kreeg Atlas dan ook ‘natte voeten’.
De hydrologische expertise van de ESG wordt nationaal en internationaal hoog gewaardeerd, zowel in de wetenschappelijke wereld als bij publieke en private opdrachtgevers. De kennis om de problemen aan te pakken ligt dan ook bij ons voor het oprapen. Toch is er een extern bureau ingeschakeld. Op advies van dat bureau zijn ‘de meest natte plekken behandeld’. Een voorbeeld van deze ‘behandeling’ hebben wij met lede ogen aangezien: een wegenbouwbedrijf (!) heeft buisdrains, voorzien van ongeschikte geotextielen, veel te ondiep geïnstalleerd in sleuven die op dat moment met regenwater aan het volstromen waren. De schade die zware grondverzetmachines herhaaldelijk onder zeer natte omstandigheden aan de structuur van de bovengrond hebben aangericht, is nu alleen nog tegen aanzienlijke kosten te herstellen. Wij geven ook onderwijs in drainagetechnologie en wij hebben het onderdeel ‘installatie van buisdrainagesystemen’ in onze cursussen sterk kunnen verbeteren omdat we nieuw materiaal hebben waarop goed te zien is hoe het niet moet.
Wij hebben al eerder voorstellen gedaan om de problemen op te lossen, tijdens gesprekken die in 2008 op aandringen van de directie van de ESG rond de wateroverlast werden georganiseerd. En wij zijn nog steeds bereid om met onze eigen expertise oplossingen te zoeken. Het is namelijk een interessant studieobject waar Wageningen UR in de praktijk kan laten zien transdisciplinair te werken met resultaten waar we trots op kunnen zijn. Wij zijn nog steeds bereid dit op te pakken. Het zou jammer zijn als onze kennis (letterlijk) in het water zou vallen. De campus is immers ons visitekaartje.