Nieuws - 1 januari 1970

Voorbeelden van samenwerking

Voorbeelden van samenwerking

Voorbeelden van samenwerking


Labtechniek
Laboratoriumtechniek, in 1975 begonnen als analistenopleiding aan de
Universiteit (toen nog Landbouw Hogeschool) Wageningen en in 1993 verhuist
naar Larenstein in Velp, zal in 2006 weer naar Wageningen verhuizen. "Die
samenwerking is er van oudsher, via stages en afstudeeropdrachten," zegt
Schulte. "We doen ook al regelmatig chemische practica in Wageningen. Ze
hebben meer apparaten staan dan wij en we maken ook gebruik van de
bibliotheek, niet alleen on-line maar ook fysiek." Er zijn met Wageningen
Universiteit nog geen afspraken gemaakt over de doorstroming van het
Bachelorprogramma naar de Masteropleiding. (Er is voor laboratoriumtechniek
geen samenwerking met het Van Hall Instituut in Leeuwarden omdat die geen
vergelijkbare opleiding biedt.) Na de visitatie van laboratoriumtechniek in
1998, is het de eerste opleiding die weer geaccrediteerd gaat worden. De
voorbereiding voor de zelfevaluatie van 2004 zal in 2003 plaatsvinden. De
competenties zullen opnieuw worden geformuleerd, mede op basis van de
resultaten van een landelijk project waarin voor alle Nederlandse
opleidingen laboratoriumtechniek de beroepsprofielen in competenties zijn
beschreven. "Daar zullen we bij de accreditatie iets mee moeten doen."

Voedingsmiddelentechniek
Na de visitatie van 2000 zijn er in het curriculum Voedingsmiddelentechniek
aanpassingen gepleegd inzake stageplekken en het contact met het werkveld
in het eerste deel van de opleiding. In het tweede studiejaar is de
excursieweek gekoppeld aan technologie, terwijl de stages met ingang van
studiejaar 2002-2003 eerder in het curriculum zijn geplaatst zodat de
studenten beter zijn toegerust om hun vanaf hun derde jaar een
afstudeerrichting te kiezen. "In dergelijke buitenschoolse elementen ligt
reflectie op de opleiding in relatie tot de buitenwereld c.q. het werkveld
besloten," zegt Schulte. Daarnaast is het aantal keuzevakken uitgebreid.
Die kunnen voor een deel buiten Hogeschool Larenstein worden gevolgd, zoals
Duits (HAN) en Voeding & gezondheid (Van Hall). Schulte: "In de propedeuse-
fase werken we veel samen met andere opleidingen binnen Larenstein: start
en stage vallen op hetzelfde moment, en ook zijn de opleidingen op dezelfde
wijze gestructureerd. Larenstein en Van Hall moeten de komende twee jaar de
opleidingen verder op elkaar afstemmen. Ook Wageningen Universiteit wordt
daarin betrokken. Dat proces is gestart." In 2002 is besloten om de
opleidingen Voedingsmiddelentechnologie en Laboratoriumtechniek in 2006 mee
te laten verhuizen naar Wageningen, wanneer de vestiging Larenstein
Deventer daar onderdak vindt. Daartoe zullen aan de nieuwbouw in Wageningen
laboratoriumfaciliteiten worden toegevoegd.