Nieuws - 1 januari 1970

Visitaties zijn goed voor onderwijskwaliteit

Visitaties zijn goed voor onderwijskwaliteit

Visitaties zijn goed voor onderwijskwaliteit

Buitenstaanders die opleidingen beoordelen doen zinvol werk. Hun belangrijkste adviezen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, worden door universiteiten overgenomen. Maar diezelfde universiteiten geven nogal eens gebrekkige informatie. Dat constateert de Onderwijsinspectie, op grond van de visitatierapporten die in 1998 verschenen. Daarin gaan onafhankelijke commissies van buitenstaanders na of de kwaliteit van het onderwijs de toets der kritiek kan doorstaan

Visitaties vormen een belangrijke impuls voor onderwijsvernieuwingen, aldus de inspectie. Toch is er ook kritiek. Bijvoorbeeld op de constant gebrekkige informatie van de universiteiten voor de commissies. Ook voeren de universiteiten onderling nagenoeg geen debat als er een rapport is versche-nen.

Nieuws

Op pagina 1 treft u, naast de inhoudsopgave, het meest actuele nieuws over of vanuit Wageningen UR. In het hoekje rechtsonder nieuws met een knipoog. Het algemene en meest actuele nieuws wordt vervolgd op pagina 3

Mensen

Pagina 2 staat in het teken van het doen en laten van de mensen binnen Wageningen UR: een vaste fotorubriek van mensen met een zelfde achternaam en heel verschillende werkzaamheden, een kolom over studenten en hun stages en gewone interviews met studenten en medewerkers

Wisp'r

Pagina 4 is onze Engelstalige pagina, speciaal voor de buitenlandse medewerkers en studenten. Voor de haastige Nederlandse medewerkers en studenten, die het Engels machtig zijn, is er op die pagina in ieder geval de uitgebreide summary van het nieuws. Deze artikelen zijn, naast speciale producties van de redactie van Wb, ook terug te vinden op Internet: www.gcw.nl

Onderwijs en onderzoek

De Onderwijspagina op de vijf volgt de dynamische ontwikkelingen in het Wageningse onderwijs: nieuwe studierichtingen of althans de plannen daartoe, beursperikelen van studenten, goede en slechte beoordelingen van het onderwijs en de incidentele ruzies over vakken

De zes heeft een meer dynamisch karakter: soms achtergrondverhalen over onderzoek of relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Soms ook gewoon advertenties of een uitleg over hoe de krant in elkaar steekt

Pagina zeven is gewijd aan de belangrijkste activiteit van Wageningen UR: onderzoek van de weidse groene ruimte tot de microcosmos van genen en moleculen

Op de acht gaan we wat uitvoeriger in op onderzoek: soms praktijkgericht, soms heel fundamenteel. Daarnaast staat daar de internet- en mediarubriek NB en het mini-interview waarin medewerkers van Wageningen UR reflecteren over actuele ontwikkelingen

Markt

De markt en de relatie met Wageningen UR is terug te vinden op pagina 9. Tenslotte is de helft van de lezers met een stevige zwaai op die markt terechtgekomen en moeten ze er nu het beste van maken. Die ontwikkelingen, creativiteit en inventiviteit volgen we nauwgezet. Met wekelijks actuele cijfers en trends in de infographic

Varia

De middenpagina is voor uw meningen en opinies: een brievenrubriek LS, onze vaste columnisten de socioloog Cees de Hoog, landbouwjournalist Theo Leono, student Vincent Schut en LNV'er en bosbouwer Peter Schetz en de resultaten van onze niet aflatende speurtocht naar intrigerende forumstukken. Ook, en niet te vergeten, de impressies en opinies van tekenaar Henk van Ruitenbeek

Soms reserveren we de middenpagina voor speciale, uitgebreide aandacht voor bijzondere onderwerpen, zoals internationalisering of biologische landbouw

Bestuur, service

Op pagina 12 staan de ongefilterde officiële mededelingen van het bestuur van Wageningen UR: tikkie saai misschien, maar daarom niet minder belangrijk. Binnenkort natuurlijk in de officiële huisstijl

Hierna volgen de mededelingen en serviceberichten: waar begint welk college, wat gebeurt er in de aula, who is new in Wageningen UR en natuurlijk de vacatures ten behoeve van de broodnodige mobiliteit. Ook publicaties vanuit Wageningen UR vinden er hun plaats in een speciale rubriek. Kortom onontbeerlijke zakelijke informatie

Uitladder

Op pagina 18 en 19 geven we een beeld van het uitgaansleven in Wageningen. Tenslotte wonen en werken de meeste van onze lezers in de buurt van het landbouwstadje. We zullen proberen om de komende maanden de uittips iets te verbreden, zodat ook bijvoorbeeld de Hagenaars, IJmuidenezen en Lelystadters er iets van hun gading kunnen vinden

PM

En dan last but not least onze achterpagina met de dwarse korte berichtjes, de ergernissen in de rubriek muizenissen, de onvolprezen prent van Loet van Moll en doen en laten van bijzondere Wageningse studenten. Gewoon even iets anders

Tips, opmerkingen, meningen? Bel 0317-484491, Fax 0317-484789 of e-mail svinkbos.nl

Snelle groei aantal milieucoöperaties

Ruim zesduizend boeren lid


Het gaat om groepen boeren die gezamenlijk een stichting of vereniging oprichten. Die samenwerkingsverbanden nemen dan het initiatief tot natuur- en landschapsbeheer, of ze produceren en verkopen streekproducten of zetten recreatie op. Daarnaast is het vaak de bedoeling de band tussen boeren en burgers aan te halen. Zo gaan vrijwilligers helpen met slootkantbeheer, terwijl boeren overleggen met burgers over het beheer van het landelijk gebied. Van de tachtig milieucoöperaties in Nederland zijn in totaal 6500 boeren en 1600 burgers lid

Volgens Polman passen de milieucoöperaties in een trend van regionalisering. Het initiatief komt van boeren zelf en komt voort uit een gezamenlijk verlangen iets te betekenen voor het gebied waar ze wonen. Tegelijkertijd zijn de coöperaties een platform voor overleg over zaken van algemeen belang, die niet onder het privaat eigendom vallen. Bovendien kunnen de coöperaties een aanspreekpunt zijn voor de overheid.

Binnen coöperaties sluiten leden contracten af met elkaar en gezamenlijk met de overheid, bijvoorbeeld over vergoedingen voor weidevogelbeheer. Wanneer nu een boer, lid van de coöperatie, zich niet houdt aan zijn afspraken, kan de coöperatie hem daar op aanspreken. Dat werkt volgens Polman beter dan wanneer de overheid direct een heffing oplegt. Polman: Verborgen acties, waarbij boeren zich niet houden aan de afspraken met de overheid, kunnen voorkomen. De overheid kan niet bij elke boer een politieagent zetten, maar milieucoöperaties kunnen een intermediair zijn. Ook milieuorganisaties kunnen hierbij in het overleg op lokaal niveau betrokken worden.

Polman doet zijn onderzoek samen met Slangen, universitair hoofddocent bij Algemene agrarische economie. Eerder onderzoek naar coöperaties bestond vooral uit casestudies. Een voorbeeld daarvan is de analyse die Tront Selnes van het Landbouw-Economisch Instituut onlangs maakte van de zelfsturing van de milieucoöperaties Ommer Marke en Waterland. De conclusie was dat voor een duurzame plattelandsontwikkeling het regionale netwerk van coöperaties geformaliseerd moet worden en meer zelfsturing moet verwerven. Belangrijkste problemen daarbij bleken de beperkte financiële middelen van coöperaties en de cultuurverschillen tussen regionale coöperaties en nationale en provinciale overheden. J.T