Nieuws - 20 juni 2002

Verzuurde natuur heeft ijzerinjectie nodig

Verzuurde natuur heeft ijzerinjectie nodig

Natuurgebieden in Nederland die worden aangetast door zure regen, kunnen baat hebben bij de aanvoer van ijzerrijk water, stellen onderzoekers van Alterra. Dit water neutraliseert volgens hen de schadelijke zuren in de bodems.

De bodemspecialisten zien het ijzerrijke water als een medicijn voor verdroogde natuurgebieden die schade ondervinden van verzurende stoffen afkomstig van het verkeer, de industrie en de landbouw. Het gaat hierbij om stikstof- en zwaveloxiden die met de regen naar beneden komen en om ammoniak dat vrijkomt uit mest. De zuren die zich uit deze stoffen vormen, maken bomen en planten vatbaarder voor ziekten en ze verslechteren de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.

Projectleider drs Rolf Kemmers en zijn collega's hebben zes jaar lang diverse natuurgebieden onderzocht waar bodemverzuring is opgetreden. Hier vonden ze een duidelijk verband tussen ijzertekort in de bodem en de aanhoudende verzuring. Een natuurlijk proces onder natte omstandigheden is dat ijzer in de bodemoplossing zuren aan zich bindt en zo neutraliseert. Maar als er weinig ijzer in de bodem zit, stokt dit proces en blijven er meer zuren in de bodem zitten, stellen de onderzoekers.

Kemmers: "In de verzuurde terreinen waar geen herstel optreedt, is gebleken dat er ontijzering van de bovenste bodemlagen heeft plaatsgevonden. Het zijn vooral gebieden waar kwel is afgenomen als gevolg van ontwateringen in de jaren zestig en zeventig. Door ijzerhoudend grond- of oppervlaktewater toe te voegen, kunnen we wellicht de verzuring tegengaan." Volgens Kemmers is de 'bloedarmoede' vooral een probleem op zandgronden en in mindere mate op klei- en veengronden.

Kemmers denkt dat als er geen rekening wordt gehouden met de hydrologie en de hieraan gerelateerde ijzertekorten in bodems, maatregelen die nu in sommige gebieden worden genomen tegen verzuring, weinig nut hebben. In verzuurde graslanden is het bijvoorbeeld gangbaar om de verzuurde bovenlaag weg te halen. "Dit heeft geen enkele zin als niet tevens de hydrologie wordt aangepast." | H.B.