Nieuws - 5 juli 2013

Vervolgstudie ammoniak in de maak

Wageningen UR wil samen met andere kennisinstellingen in Nederland onderzoek gaan verrichten naar de ammoniakemissie door de veehouderij op regionaal en bedrijfsniveau.

mest520493_Afbeelding.jpg
Wageningen UR, CLM, ECN, RIVM en Louis Bolk instituut zijn het op hoofdlijnen eens over een kennisagenda. Het onderzoek wordt waarschijnlijk gefinancierd door het ministerie van EZ en het Mesdagfonds, een private financier.
Een maand geleden meldde een externe reviewcommissie dat het in Wageningen ontwikkelde model om de ammoniakemissie uit mest te schatten op wetenschappelijk solide meetmethoden is gebaseerd. Maar dit model houdt geen rekening met regionale variabelen die de emissie mede beïnvloeden, zoals de bodem en bedrijfsvoering. Met behulp van veldmetingen en nieuwe methoden moet die variatie in beeld worden gebracht, stelde de Tweede Kamer in een motie.
Een groep wetenschappers van diverse kennisinstellingen heeft nu op initiatief van het Mesdagfonds de koppen bij elkaar gestoken om een onderzoekagenda op te stellen. Daarbij gaat het niet alleen om nieuwe veldmetingen, zegt deelnemer Gerard Velthof van Wageningen UR, maar ook om verbeteringen van modellen op basis van reeds beschikbare gegevens. Ook willen de onderzoekers verklaringen vinden voor de variatie in emissiewaarden. Hiermee kunnen handvaten voor boeren worden ontwikkeld om de ammoniakemissie te beïnvloeden.
De kennisagenda moet nog verder worden uitgewerkt in een concreet onderzoeksvoorstel, zegt Velthof. Daarbij moeten ook de financiers van het onderzoek nog aangeven op welke onderzoeksvragen de deelnemers gaan inzoomen.