Nieuws - 23 mei 1996

Verkiezingen voor raadsstudenten

Verkiezingen voor raadsstudenten

Een keiharde verkiezingsstrijd voor de universiteitsraad voeren de studentenfracties CSF en PSF niet. Christenen en Progressieven verschillen nauwelijks van mening over het belangrijkste verkiezingsthema, de vernieuwing van de bestuursstructuur. Die pakt niet best uit voor studenten. Een gesprek met de twee lijsttrekkers.


Binnenkort staan alle LUW-studenten weer voor de jaarlijks terugkerende keus: ga ik stemmen voor de universiteitsraad of niet? En als ik ga stemmen, stem ik dan progressief of christelijk? Vanaf 31 mei kunnen studenten hun biljet deponeren in de stembussen.

De afgelopen jaren hebben de twee studentenfracties hun achterban redelijk weten te mobiliseren. Gemiddeld iets meer dan veertig procent van studerend Wageningen besluit te stemmen, waarvan ongeveer zeventig procent progressief.

Lijsttrekkers Pirjo de Winkel (PSF) en Hilda Winters (CSF) krijgen er dit jaar een zware dobber aan. Naast jaarlijks terugkerende zaken als onderwijskwaliteit en studentenvoorzieningen staan de verkiezingen deze keer in het teken van de nieuwe bestuursstructuur. Niet echt een thema waar de gemiddelde student van wakker ligt.

Minister Ritzen wil de universiteitsraden afschaffen en vervangen door een ondernemingsraad plus studentenraad of door een medezeggenschapsraad. Bovendien krijgen de richtingsonderwijscommissies (roc's) minder te zeggen en wordt het onderzoek- en onderwijsbeleid bepaald door de niet gekozen besturen van onderzoekscholen en onderwijsinstituten. Het komt erop neer dat de inbreng van studenten beperkt wordt tot het adviseren van de bestuurders.

Is de nieuwe bestuursstructuur een aanlokkelijk perspectief om de verkiezingsstrijd mee in te gaan?

Hilda Winters: We proberen zo min mogelijk te smijten met begrippen over de bestuursstructuur. Dat zal studenten inderdaad niet zo aanspreken. We willen duidelijk maken waar het met de universiteit naartoe gaat. Studenten krijgen steeds minder te zeggen. Straks mogen we alleen nog achteraf onze mening geven. Het wordt dus belangrijk dat studenten weten wat er speelt, om in ieder geval nog achteraf te kunnen reageren. Nu zitten studenten bijvoorbeeld vanaf het begin bovenop het vaststellen van nieuwe onderwijsprogramma's. Dat is er straks niet meer bij."

In een eventuele medezeggenschapsraad, met de helft studenten, hebben studenten natuurlijk wel de mogelijkheid om moties in te dienen. Het college van bestuur zal verplicht zijn daar met een voorstel op te reageren.

De Winkel: Maar dan moet je heel goed in de onderwerpen zitten en er zelf achteraan gaan. Dat kost veel tijd en vaak weet je pas achteraf wat ze hebben besloten. Met een motie ben je dan erg laat."

Wat zijn komend jaar de belangrijkste punten en wanneer beschouwen jullie je raadsjaar als geslaagd?

Winters: Voor mij is het geslaagd als de nieuwe bestuursstructuur straks bij alle studenten bekend is en als iedereen weet voor welk probleem hij bij welke instantie moet zijn."

De Winkel: Ik zal proberen om een breed draagvlak te krijgen voor alle raadsbesluiten. Over de nota Onderwijs 2000 is besloten zonder zo'n draagvlak bij roc's en vakgroepen. Ik wil erop letten dat het college eerst toetst of er draagvlak is en vervolgens voldoende voorlichting geeft over wat er is besloten."

Verder zal de CSF het komend jaar de contacten met de landelijke studentenbond ISO verder uitbreiden en doorgaan met het organiseren van klachtenmiddagen voor studenten. De PSF houdt haar oren en ogen open binnen de Landelijke LSVb, de Wageningse WSO en de kritische groepen.

Beide lijsttrekkers hopen dat de contacten tussen de twee fracties even goed blijven als het afgelopen jaar. De verschillen tussen de fracties zitten vooral in de praktische afspraken over wie wat doet. Dat blijkt als de twee opsommen welke successen hun voorgangers dit jaar hebben bereikt. Zo schreef de PSF een nota over probleemgericht onderwijs en deed de CSF onderzoek naar de studiebegeleiding. Beide zijn in de universiteitsraad besproken; aan de invoering van de verbeteringsvoorstellen wordt nu gewerkt.

De PSF hield zich verder intensief bezig met het capaciteitsmodel. Uiteindelijk kwam daar een ook voor studenten gunstig verdeelmodel uit. Volgens De Winkel stonden zonder de studenteninbreng vakken als voorlichtingskunde en onderwijskunde op de tocht. Samen hebben de fracties zich ingezet voor een beperkte verhoging van de sportkaartprijs en tegen het afwentelen van de bezuinigingen op het decanaat.

De aandachtspunten zijn niet van een dermate politiek geladen karakter dat ze de samenwerking tussen CSF en PSF zouden hinderen. Wanneer gaan jullie fuseren?

De Winkel: Dat zie ik er niet van komen. We werken goed samen en de verschillen zijn wel eens groter geweest, maar fuseren, nee. De uitgangspunten blijven toch te verschillend."

En die verschillen zijn?

Winters: De prioriteiten liggen hier en daar wat anders. Ik voel me verantwoordelijk als mens tegenover God. Vanuit die gedachte probeer ik het werk te doen."

De Winkel: De CSF wil bijvoorbeeld voor het onderzoek een ethische toetsing vanuit een christelijke visie. Wij willen ook naar andere toetsingen kijken. Welke dat dan zijn? De achtergronden binnen de PSF zijn heel uiteenlopend, dus dat kan van alles zijn."

En waaruit blijkt het progressieve van de PSF?

De Winkel: De PSF was een tijd geleden veel radicaler. Maar met alleen schoppen kom je er niet. Het verschil met de CSF is bijvoorbeeld dat wij natuur en milieu willen sparen voor onszelf, voor de mensen of voor de wereld, maar niet in de eerste plaats voor God."

Studenten die niets op hebben met zich progressieve noemende landelijke partijen als GroenLinks en misschien de PvdA, kunnen die PSF stemmen?

De Winkel: Ja, ik denk van wel. We zijn niet superlinks of schreeuwerig meer, vind ik. Maar het is moeilijk aan te geven waar het dan precies in zit. Ik hoop wel dat mensen die niet kunnen kiezen tussen PSF en CSF in elk geval blanco stemmen, want dan telt de stem wel mee voor de totaalscore."

Die totaalscore is belangrijk voor de 33 procent opkomst die de studenten nodig hebben om hun zeven zetels te behouden. Snappen jullie dat studenten maar mondjesmaat stemmen?

Winters: Ik snap dat wel een beetje. Als je niets van het onderwerp af weet, dan ga je natuurlijk niet snel stemmen."

De Winkel: Ik snap dat niet echt. Je wilt als student toch weten hoe de universiteit wordt bestuurd, lijkt me. Maar ja, we kunnen ze niet dwingen te gaan stemmen."

Beide lijsttrekkers houden hun verkiezingsslogans nog even voor zich. Om het spannend te houden.