Wetenschap - 2 maart 2011

Verbod op mega schaadt duurzame landbouw

Een duurzame veehouderij is niet gebaat bij een verbod op megastallen. Dat stelt Edo Gies van Alterra.

iStock_000010983707Medium.jpg
De Tweede Kamer heeft een tijdelijk verbod op de bouw van megastallen afgekondigd en diverse provincies hebben de regels voor de bouw van megastallen aangescherpt. Een bedrijf mag niet groter zijn dan 1,5 hectare en er is een verbod op meerdere verdiepingen en nieuwvestiging. Volgens Alterra-onderzoeker Edo Gies is dit een politiek statement dat voorbij gaat aan de kern van het probleem. Veel mensen maken zich zorgen over dierenwelzijn, risico's voor de volksgezondheid en nadelige natuur- en milieueffecten.

We moeten ons realiseren dat de ontwikkeling naar een duurzame veehouderij meer ruimte vraagt, zegt Gies. Er is meer ruimte nodig voor het houden van de dieren vanwege dierenwelzijn, maar ook meer ruimte voor een goede landschappelijke inpassing. De huidige maatregelen zullen de schaalvergroting volgens Gies niet stoppen. De maatregelen zorgen er eerder voor dat 'de huidige bouwblokken tot de laatste meters bebouwd worden, waardoor een goede erfinrichting niet meer mogelijk is. Het wordt geprop op het bouwblok. Slecht voor de dieren, slecht voor de mensen. Voorbeelden genoeg in het landelijk gebied.'

Gies pleit voor een ruimtelijke visie op de duurzame veehouderij in Nederland. Provincies moeten de ruimtelijke ordeningsinstrumenten zo inzetten dat ze een duurzame veehouderij stimuleren in plaats van tegenwerken. 'Het bouwblokbeleid moet overboord', zegt Gies. 'We moeten geen beperkingen stellen aan de omvang van de bouwblokken, maar bedrijven de ruimte geven om uit te breiden, waarbij we heldere kwalitatieve eisen stellen. De oppervlakte van een bouwblok moet de resultante worden van een bedrijfseconomisch en landschappelijk verantwoord, duurzaam ondernemingsplan.'

Gies was een van de zestig auteurs in de essaybundel 'Over zorgvuldige veehouderij' van Wageningen UR. Hij stelt dat een goede ruimtelijke ordening van de veehouderij de kwaliteit van het landelijk gebied kan versterken, maar ook kan bijdragen aan minder dierziekten, gezondheidsrisico's, geur- en milieubelasting.